Historisk arkiv

Utredning om overgang fra foretakspensjon til ny kollektiv tjenestepensjonsforsikring

Pressemelding fra Banklovkommisjonen: Banklovkommisjonens utredning nr. 27

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Banklovkommisjonen overleverte mandag 7. januar 2013 sin utredning nr. 27, NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III, til finansminister Sigbjørn Johnsen.

Oslo, 7. januar 2013

 

Banklovkommisjonens utredning nr. 27 – NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III

Banklovkommisjonen overleverte mandag 7. januar 2013 sin utredning nr. 27, NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III, til finansminister Sigbjørn Johnsen.

I Banklovkommisjonens utredning nr. 26, NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II ble det fremlagt utkast til lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring (tjenestepensjonsloven) tilpasset ny alderspensjon i folketrygden. Banklovkommisjonens utredning nr. 27 gjelder forholdet mellom den nye tjenestepensjonsloven og eksisterende ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger og hvilke virkninger tjenestepensjonsloven skal gis i forhold til opptjent pensjon og ny pensjonsopptjening i eksisterende pensjonsordninger.

Lovutkastet i utredningen legger opp til en fleksibel overgangsordning for eksisterende pensjonsordninger. Hovedopplegget er at videre pensjonsopptjening for medlemmene baseres på ny pensjonsplan i henhold til reglene i tjenestepensjonsloven, og at allerede opptjent årlig pensjon blir videreført innenfor pensjonsordningen uten at det utstedes fripoliser. Foretakene vil ha en frist på tre år etter tjenestepensjonslovens ikrafttredelse til å tilpasse pensjonsplanen, og for arbeidstakere med få år igjen til uttak av alderspensjon foreslås det særskilte overgangsregler. Utredningen inneholder også egne regler for fripoliser utstedt før tjenestepensjonsloven trer i kraft og for rett til pensjon under utbetaling.

Lovutkastets overgangsordning vil ikke medføre noen innskrenkninger i pensjonsrettigheter som er opptjent før tjenestepensjonsloven er trådt i kraft. Disse pensjonsrettighetene er vernet av tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97. I utkastet til overgangsregler skilles det klart mellom tidligere og ny pensjonsopptjening.

Ved utarbeidelsen av overgangsordningen har Banklovkommisjonen lagt vekt på at ny pensjonsopptjening skal skje etter regler tilpasset folketrygdreformen uten inngrep i allerede opptjent pensjon, samt at fortsatt akkumulering av avkastnings- og levealdersrisiko i pensjonsinnretningene må forhindres, noe som også vil bidra til å dempe virkningene for norske pensjonsinnretninger når et nytt og strengere kapitalkravsregime blir gjennomført om noen år.

Spørsmål i forbindelse med utredningen kan rettes til:

  • Banklovkommisjonens leder, prof. dr. juris Erling Selvig, tlf.: 906 87 499
  • Banklovkommisjonens hovedsekretær, Lise Ljungmann Haugen, tlf.: 901 19 442

___________________

Les mer:

Pressemelding fra Finansdepartementet
NOU 2013:3
Nett-TV fra pressekonferansen