Historisk arkiv

Utredning om overgang fra foretakspensjon til ny kollektiv tjenestepensjonsforsikring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Banklovkommisjonen overleverte i dag en ny utredning om tilpasning av lovreglene for kollektiv tjenestepensjon i privat sektor til folketrygdreformen.

- Denne utredningen inneholder utkast til regler for overgang fra eksisterende ytelsesordninger til det nye pensjonsproduktet Banklovkommisjonen foreslo sist sommer. Utkastet berører mange parter og har stor økonomisk betydning, og sendes på høring med tre måneders frist, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansdepartementet ga 7. juli 2009 Banklovkommisjonen i oppdrag å utrede og foreslå endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og eventuelt lov om individuelle pensjonsordninger, for å tilpasse disse til ny alderspensjon i folketrygden. Finansdepartementet åpnet for at arbeidet kunne deles opp i flere utredninger.

Banklovkommisjonens første utredning (NOU 2010: 6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I) ble avgitt 5. mai 2010. Lovendringer på bakgrunn av denne utredningen og departementets lovforslag om bl.a. fleksibelt uttak ble vedtatt og trådte i kraft 1. januar 2011.

Fase II i Banklovkommisjonens arbeid på dette feltet, NOU 2012: 13, ble avgitt 28. juni 2012. Banklovkommisjonen laget utkast til ny lov om kollektiv tjenestepensjon med forslag om et nytt skattefavorisert kollektivt pensjonsprodukt med flere valgmuligheter. Utkastet har vært på høring. På bakgrunn av merknader i høringen til ett punkt i dette lovutkastet, ba Finansdepartementet 31. oktober 2012 Finanstilsynet om å vurdere, og utarbeide høringsnotat med utkast til, lovbestemmelser for en eller flere alternative metoder for hvordan opptjent pensjonskapital kan omregnes til årlige alderspensjonsytelser og behandles under utbetalingsperioden.

Utredningen som nå avgis, er fase III i Banklovkommisjonens arbeid med tilpasning av pensjonslovene til ny folketrygd. I denne utredningen foreslås først og fremst overgangsregler for eksisterende foretakspensjonsordninger til ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring. Departementet sender også det nevnte høringsnotatet utarbeidet av Finanstilsynet på høring parallelt med denne utredningen.

Les mer: