Historisk arkiv

Åpning av Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Åpningen av et norsk felles Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere er i sannhet historien om at staten evner å være rask og handlekraftig, sa finansminister Kristin Halvorsen i hilsningstalen.

Åpning av felles Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

Hilsningstale av finansminister Kristin Halvorsen

Kjære forsamling!

Åpningen av et norsk felles Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere er i sannhet historien om at staten evner å være rask og handlekraftig – selv om noen alltids vil kunne hevde at det skulle ha skjedd før. For bare hør på dette: Den 7. mai i år besluttet direktørene i Skattedirektoratet, Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet og regiondirektøren i Arbeidstilsynet at det i Oslo skulle etableres et landsdekkende Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Allerede 4. september var Bjarne Håkon Hansen og jeg invitert hit til lokalene på Tøyen for å få en orientering om dette tverretatlige tilbudet. Og 15. oktober åpnet senteret sine dører for publikum. Dagen i dag, 12. november, er den offisielle åpningen, bare et halvt år etter beslutningen om å opprette Servicesenteret. Det at senteret er et samarbeidsorgan for fire etater underlagt tre forskjellige departementer, gjør ikke prosessen mindre imponerende. Gratulerer til alle som har bidratt!

Som politisk ansvarlig for skatteetaten kan jeg vel tillate meg å si at jeg er stolt over at det var Skattedirektoratet som tok initiativet til denne nyskapningen i statsforvaltningen. Åtte av atten tilsatte ved senteret er da også fra skatteetaten, og senterets leder er rekruttert fra Oslo Likningskontor. Jeg vet at mange i skatteetaten har vært involvert i prosessen, både i prosjektgruppen og i ulike arbeidsgrupper. Skatteetaten har derfor et naturlig (med)eierforhold til senteret, og skal bidra til at det blir en suksess.

Det er naturlig at jeg i fortsettelsen ser Servicesenteret fra mitt og skatteetatens ståsted. Formålet med senteret er jo som kjent å gjøre det lettere og raskere for utenlandske arbeidstakere å komme i lovlig arbeid i Norge – dette til beste både for vedkommende og det norske samfunnet. Da Bjarne Håkon (Hansen) og jeg var her første gang ble vi fortalt at hensikten med senteret er å ta imot brukerne på en samlet måte, det vil si til en helhetlig behandling ut fra brukerens behov. Og dette skal til alt overmål skje på en grei, ryddig og uproblematisk måte forutsatt at brukeren har med nødvendig dokumentasjon. Blant annet skal skattekort kunne ordnes innen fem virkedager.

Jeg er, som dere rimeligvis kan forstå, opptatt av at dette nye senteret kan spille en viktig rolle i kampen mot svart økonomi og skatteunndragelser. Økt tilgjengelighet, bedre informasjon og raskere saksbehandling vil forhåpentligvis bidra til at mange flere utenlandske arbeidstakere velger å jobbe hvitt. Og kanskje aller viktigst i denne forbindelse er følgende forhold: Det hevdes at flere utlendinger arbeider svart ufrivillig simpelthen på grunn av det vi kan kalle systemproblemer. Ved å gjøre veien til hvitt arbeid enklere, bidrar vi til å redusere den svarte økonomien.

La meg også sette Servicesenteret inn i en annen sammenheng. Arbeidsinnvandringen til Norge er sterkt økende. I fjerde kvartal 2006 var det ifølge Statistisk sentralbyrå 55 300 utenlandske arbeidstakere med midlertidig opphold her, hele 46 prosent flere enn i samme periode i 2005. Tall fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker viser at det i første halvår 2007 ble registrert omlag 25 000 nye utenlandske arbeidssøkende, vel 10 000 flere enn for samme periode i 2006. Denne utviklingen, som vurderes som udelt positivt i et makroøkonomisk perspektiv, medfører store og økende utfordringer blant annet for skatteetaten. Etatens arbeid med å følge opp denne gruppen av skattytere er til dels svært ressurskrevende, både hva gjelder riktig utskriving og rettidig innkreving av skatt samt informasjon om skattesystemet. I en slik sammenheng framstår en løsning som dette Servicesenteret som klart belastningsreduserende - ikke bare for den utenlandske arbeidstakeren, men også for skatteetaten. Det kan derfor være aktuelt å opprette servicesenter også andre steder i landet. En evaluering av dette senteret får avgjøre behovet for det.

Dette felles Senter for utenlandske arbeidstakere har således fra mitt ståsted to åpenbare fordeler: For det første så vil det bidra til å redusere antallet personer i svart arbeid, i all fall andelen ufrivillige svart arbeidende. For det andre så legger det til rette for en enklere og mer rasjonell behandling av slike arbeidstakere.

I siste nummer av Skattebladet, som utgis av Skattedirektoratet, er det intervju med en instruktør i et busselskap, som bistår en sjåfør fra Slovakia med å få papirene i orden på Servicesenteret. Han fastslår i utvetydige ordlag – sitat: ”Vi får helt suveren service her”, og han legger til at selskapet vil få bruk for dette tilbudet flere liknende ganger. I samme artikkel står det at det var hele 134 besøkende på åpningsdagen 15. oktober, mer enn dobbelt så mange som forventet.

Kjære forsamling – begge disse konkrete hendelsene er etter mitt skjønn gode indikasjoner på at dette Servicesenteret kan bli en berikelse for arbeidslivet, og som tidligere sagt til beste både for utenlandske arbeidstakere og det norske samfunn. Med berettiget håp om suksess for senteret vil jeg med dette gratulere med den offisielle åpningen her i dag!

Takk for oppmerksomheten!

___________________

Med forbehold om endringer under fremføring.