Historisk arkiv

Enighet om historisk høy torskekvote i den norsk-russiske fiskeriavtalen for 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Torsdag 11.oktober undertegnet Norge og Russland fiskeriavtalen for 2013 i Trondheim. Avtalen innebærer en historisk høy torskekvote på 1 million tonn i Barentshavet.

Torsdag 11.oktober undertegnet Norge og Russland fiskeriavtalen for 2013 i Trondheim. Avtalen innebærer en historisk høy torskekvote på 1 million tonn i Barentshavet.

-Det er for tiden en fantastisk situasjon med torsk i Barentshavet, og jeg gleder meg stort over den høye torskekvota som Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon har fastsatt for 2013. Når norske fiskere til neste år kan fiske omlag 107 000 tonn mer torsk enn i fjor, så gir dette mer aktivitet på både sjø og land. Dette betyr arbeidsplasser og verdiskapning langs kysten, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Kvotene som er fastsatt for 2013 er bærekraftige og trygt innenfor rammene som følger av rådene fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES).

Totalkvoten for nordøst-arktisk torsk i 2013 settes til 1 000 000 tonn. Dette er en økning på 249 000 tonn fra 2012, og kvoten ligger, som følge av en svært god bestandssituasjon, 60 000 tonn over kvoterådet som følger av den felles forvaltningsstrategien som Blandakommisjonen tidligere har fastsatt. Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote for 2013 vil være 446 740 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7 000 tonn forskningsfangst.

Årets møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon ble avholdt i Trondheim, og protokollen ble undertegnet av departementsråd Arne Røksund og nestlederen for det føderale fiskeribyrået, Vasiliy Sokolov
Årets møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon ble avholdt i Trondheim, og protokollen ble undertegnet av departementsråd Arne Røksund og nestlederen for det føderale fiskeribyrået, Vasiliy Sokolov (FKD)Totalkvoten for hyse er fastsatt til 200 000 tonn for 2013. Dette er 118 000 tonn lavere enn i fjor, og 38 000 tonn lavere enn hva forvaltningstrategien tilsier. Kvoten er redusert for å bremse ytterligere nedgang i bestanden. Den norske kvoten vil med dette være på 98 154 tonn, inkludert forskningskvoten.

Loddekvoten for 2013 er satt til 200 000 tonn, i tråd med rådet fra ICES. Dette er en reduksjon på 37 % fra 2012.

Totalkvoten for blåkveite i 2013 økes med 1000 tonn til 19 000 tonn.

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Det er et omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om det felles norsk-russiske forskningsprogrammet for 2013.

-Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland bygger på gjensidig tillit og vilje til å finne løsninger. Samarbeidet har lange tradisjoner for langsiktig og bærekraftig forvaltning, og til grunn ligger et utmerket forskningssamarbeid. Dette er en viktig forklaring på hvorfor Norge og Russland i dag har verdens største torskebestand, sier Berg-Hansen.

-I internasjonal forstand er det norsk-russiske fiskerisamarbeidet et unikt ressursøkonomisk samarbeid. Kvoteavtalen for 2013 har en økonomisk ramme på rundt 15 milliarder kroner bare i fangstverdi. Dette gir muligheter for eksport for store verdier til verdensmarkedene og økt verdiskapning i Norge, avslutter Berg-Hansen.

Protokoll fra den 42.sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon