Historisk arkiv

Anbefaler endringer i lostjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

En forenklet farledsbevisordning, omorganisering av lostjenesten, og endringer i losplikt og avgiftssystem, foreslår Losutvalget.

 

En forenklet farledsbevisordning, omorganisering av lostjenesten, og endringer i losplikt og avgiftssystem, foreslår Losutvalget.  

Losutvalgets leder, Bjørn Solbakken, overleverte i dag NOU 2013:8 ”Med los på sjøsikkerhet. Losordningens omfang, organisering og regelverk” til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Utvalget anbefaler blant annet en ny og differensiert farledsbevisordning som vil innebære en betydelig forenkling for rederiene og Kystverket. Lostjenesten bør etter utvalgets oppfatning omorganiseres, og det anbefales å etablere et tydelig organisatorisk skille mellom den operative delen av tjenesten og forvaltningsoppgaver. Utvalget anbefaler også enkelte endringer i losplikten og avgiftssystemet. Regelverket som setter rammer for lostjenesten er også gjennomgått, og det foreslås nye lovbestemmelser.

- Regjeringa vil styrke sjøtransporten. Vi er derfor avhengige av en fremtidsrettet og kostnadseffektiv lostjeneste. Lostvalgets anbefalinger er et viktig innspill til regjeringas videre arbeid for å forbedre denne tjenesten. Det er et godt utgangspunkt at utvalget, som består av representanter for rederiene, losene, havnene, fagorganisasjonene og miljøinteressene, i stor grad er enige om hvordan fremtidens lostjeneste bør se ut, sier fiskeri- og kystministeren.

Utredningen skal ut på høring før sommeren, med tre måneders høringsfrist.

Les hele utredningen her.