Historisk arkiv

Utvalg skal undersøke mulig svikt i systemer og forløp knyttet til mennesker med kjent psykisk lidelse og som har tatt liv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal undersøke mulig svikt i systemer og forløp knyttet til mennesker med kjent psykisk lidelse og som har tatt liv. Utvalget skal vise hvor i systemet det eventuelt har sviktet, finne årsaken til svikten og gi råd om hva som kan gjøres for forebygge nye tragedier. Utvalget skal ledes av Ann-Kristin Olsen, nåværende fylkesmann i Vest-Agder.

– Jeg er glad for at utvalget nå kan begynne sitt viktige arbeid, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Det har vært flere tragiske hendelser den siste tiden, blant annet trippeldrapssaken i Tromsø 22. mars 2009, som har ført til spørsmål om svikt i tjenesteapparatet kunne være en medvirkende årsak til slike tragedier. På bakgrunn av disse hendelsene ønsket helse- og omsorgsministeren å opprette et utvalg for å gå kritisk og detaljert igjennom saker de siste fem år hvor mennesker med kjent psykisk lidelse har tatt liv.

- Jeg er først og fremst opptatt av at vi må lære av slike tragedier, slik at vi kan gjøre alt som står i vår makt til å hindre at det skjer igjen. Jeg håper at utvalgets arbeid fører til at ulike tjenester og systemer samarbeider enda bedre om oppfølgingen av mennesker som sliter med psykiske problemer og rusmiddelavhengighet, sier helse- og omsorgsministeren.

Et helhetlig og sektorovergripende perspektiv på systemer og forløp
Utvalget skal gå gjennom alle sakene, konkret og i detalj. Den skal belyse alle forhold som lå bak drapene, peke på hva som eventuelt sviktet og hvor, og undersøke om det er fellestrekk i sakene som kan indikere systemsvikt.

Utvalget skal hente informasjon hos alle instanser som har hatt befatning med disse sakene. Helse- og omsorgsdepartementet sender derfor i dag ut på høring et lovforslag som innebærer at utvalget får unntak fra taushetspliktbestemmelser i den grad det er nødvendig for å kunne ivareta dets mandat. For at utvalget skal komme raskt i gang med arbeidet er høringsfristen satt til 30. april.

Utvalget skal avlevere rapport innen 1. mai 2010.
 
Medlemmer av utvalget

 
Ann-Kristin Olsen (leder)
Fylkesmann i Vest-Agder fylkesmannsembete, og nestleder i Teknologirådet. Hun ble i 1983 utnevnt til Norges første kvinnelige politimester. Olsen ble utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden for embetsfortjeneste og samfunnsgagnlig virke i 2006. Hun har blant annet vært dommerfullmektig, sysselmann på Svalbard, nestleder i Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker og leder i Europarådets ekspertkomité mot barneprostitusjon.


Bjørn Lydersen
Generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Lydersen er utdannet sykepleier og statsviter. I hele yrkeslivet har han jobbet med helserelaterte spørsmål, fra han som ung ufaglært jobbet på Gaustad, til hans forrige jobb i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. På veien dit har han vært innom blant annet Radiumhospitalet, Landsforeningen for støtte ved krybbedød og Helse og Rehabilitering.


Georg Fredrik Rieber-Mohn

Spesialrådgiver for Justisdepartementet. Han har tidligere vært riksadvokat og dommer i Norges Høyesterett. Rieber-Mohn har også tjenestegjort som statsadvokat, ekspedisjonssjef i Justisdepartementet, sjef for Fengselsstyret og som lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett. Han har i tillegg vært medlem av Straffelovkommisjonen.
Rieber-Mohn er nestleder i styret for Institusjonen Fritt Ord.


Geir Gudmundsen
Politimester i Rogaland. Han har arbeidet i politiet siden 1976 da han begynte som konstabel. Gudmundsen har både tjenestemannsbakgrunn og juridikum. Han har bl.a. bistått Politidirektoratet med å føre tilsyn med politidistriktene i Norge og særorganene som er underlagt POD, herunder Økokrim, Kripos og Utrykningspolitiet. Gudmundsen har også erfaring fra påtalearbeid samt rådgivning i det sivile.

Hilde Guldbakke
Advokat med strafferett, arv- og familierett, barnevern, arbeidsrett, fast eiendom, tingsrett, kontrakts- og avtalerett som arbeidsområde. Hun er fast forsvarer for Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Guldbakke ble utdannet Cand. jur. i 1989 og har erfaring bl.a. som dommerfullmektig og politijurist.


Jon Ragnar Skotte
Sykepleier med spesialutdanning i psykriatri. Han har vært ansatt ved DPS Vinderen siden oktober 2007 og jobber nå i ambulant, oppsøkende team hvor målgruppen er mennesker med rusmiddelproblematikk og psykiske lidelser. Skotte har lang og omfattende erfaring innen rus- og psykisk helsefeltet, bl.a. gjennom flere års arbeid i ROP-teamet (rus og psykisk lidelse) ved Tøyen DPS samt innen akutt avrusning.


Bjørg Månum Andersson
Kommunaldirektør for Velferd og Sosiale tjenester i Oslo kommune siden 1992. Hun er utdannet sosionom, har cand.mag. og stipendiat i ledelse og organisasjon. Tidligere var hun avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Sentraladministrasjonen i Oslo kommune. Andersson har bl.a. vært medlem av representantskapet i DNB, styremedlem v/Norges idrettshøgskole, visepresident i ICSW, European Region, medlem i Advisory Board i European Cities Against drugs og prosjektleder for den Olympiske komités Kvinneprosjekt "Kvinner til ledelse i toppidretten". 


Mette Kammen
Generalsekretær i Mental Helse. Hun er utdannet innen idéhistorie og sosiologi, hvor hun har henholdsvis mellomfag og hovedfag. Kammen har gjennom flere år vært daglig leder for Hjelpetelefonen i Mental Helse. Hun har også arbeidet i Kommunal- og regionaldepartementet, og har forskningskompetanse som bl.a. berører forholdet mellom stat, fylke og kommune.


Tom Gunnar Vik
Seksjonsoverlege ved Seksjon for rehabilitering, psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark HF, hvor han har vært ansatt siden 1995. Vik ble utdannet Cand. med. i 1992 og har siden 2000 vært spesialist i psykiatri. Han jobber hovedsakelig med retts-, fengsels- og sikkerhetspsykiatri, blant annet inn mot Skien fengsel. Vik har også erfaring fra allmennpraksis, forskning og kognitiv terapi.
 
Marianne Kristiansson
Avdelingssjef og spesialist i rettspsykiatri ved Rättsmedicinalverket. Dosent og lektor i rettspsykiatri ved Karolinska institutet.  Hun har forskningserfaring bl.a. innenfor områdene cerebral og autonom aktivitet hos lovbrytere med psykiske lidelser, nevropsykiatriske funksjonsforstyrrelser, antisosiale personlighetsforstyrrelser, lovbruddsatferd, validering av ulike juridiske begreper og simulering av risikosituasjoner. Kristiansson har også bakgrunn som anestesilege.