Historisk arkiv

Historisk arkiv

Folkehelseloven trer i kraft 1. januar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Når den nye folkehelseloven trer i kraft på nyåret, får både kommuner og stat et mer helhetlig ansvar for befolkningens helse. Nå sender helse- og omsorgsdepartementet ut et rundskriv om iverksetting av loven.

Rundskrivet gir en oversikt over bestemmelsene i loven, samt hva som planlegges av tiltak for å følge den opp. Et viktig formål med Samhandlingsreformen og den nye loven, er å styrke folkehelsen og å utjevne sosiale helseforskjeller.

– Det er fortsatt et stort potensial i å forebygge sykdom og for tidlig død. Nå skal vi tenke helse i alt vi gjør, og forebygge fremfor bare å reparere. Bedre forebygging vil på sikt gi flere leveår med god helse og økt livskvalitet i befolkningen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Etter den nye loven må kommunen og fylkeskommunen bruke virkemidlene de har – i alle sektorer.

– De skal forebygge sykdom og skade i arbeidslivet, i skolen og på sykehjem. Som eier av vei og eiendom skal de ta sin del av ansvaret for sikker ferdsel. Samtidig stiller loven større krav til staten, som skal ivareta helse på tvers av sektorer. Staten skal også støtte kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid, og loven legger til rette for økt deltagelse fra frivillige organisasjoner i folkehelsearbeidet, sier Strøm-Erichsen.

Forskrift på høring

I tillegg til rundskrivet sendes forslag til forskrift ut på høring.

Den nye folkehelseloven innebærer at kommunene og fylkeskommunene skal ha oversikt over helsetilstanden til sine innbyggere. De skal også ha oversikt over hvilke forhold som påvirker helsetilstanden.

Forskriften skal blant annet gjøre det lettere å samordne kommunenes, fylkeskommunenes og statens oversiktsarbeid. Forskriften presiserer også hvilke type opplysninger oversikten skal inneholde.

Les mer om saken:

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter