Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.03.2012

Vår ref.: 201104748/RagS

                                                         

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Forskriften er en oppfølging av folkehelseloven som trer i kraft 1. januar 2012, og som ble fremmet for Stortinget som en del av samhandlingsreformen.

Forskriften vil regulere nærmere arbeidet med å ha oversikt over befolkningens helse og påvirkningsfaktorer i kommuner og fylkeskommuner, i tillegg til å regulere Nasjonalt folkehelseinstitutts oppgave med å gjøre tilgjengelig opplysninger.

Forskriftens formål vil være å legge til rette for at folkehelsearbeidet er systematisk og kunnskapsbasert og bidra til en samordning og standardisering av oversiktsarbeidet.

Forskriften sendes på høring rett før folkehelseloven trer i kraft. Bestemmelsen i folkehelseloven §§ 5, 21 og 25 om oversikt vil gjelde uavhengig av ikraftsettingstids-punkt for denne forskriften. Forslaget til forskrift er utarbeidet i nær sammenheng med utviklingen av folkehelseprofiler for alle kommuner og fylkeskommuner ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Disse sendes første gang ut til alle kommuner i begynnelsen av januar 2012. Departementet forventer at folkehelseprofilene, som vil inneholde fortolket statistikk på kommunenivå, vil initiere prosesser i kommuner og fylkeskommuner. Høringen av denne forskriften bør ses i lys av folkehelseprofilene.

Departementet foreslår at Nasjonalt folkehelseinstitutt skal få i oppgave å sørge for at det utarbeides maler for innhold og gjennomføring av fylkeshelseundersøkelser, slik at disse kan samordnes. Det foreslås at forskriften gir en føring, men ikke plikt, om at fylkeskommuner som selv initierer fylkeshelseundersøkelsene, benytter seg av malene. Høringsnotatets kapittel 9 inneholder imidlertid også en nærmere beskrivelse av opplegg for innhold og gjennomføring av fylkeshelseundersøkelser. Vi ber om tilbakemelding i høringen både på forskriftsforslaget og på den nærmere beskrivelsen av hvordan fylkeshelseundersøkelser bør gjennomføres. Dette vil gi retning for det videre arbeidet ved Folkehelseinstituttet.

Høringsfrist
Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no innen 21. mars 2012.

Merknader kan også sendes til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904. Spørsmål om høringsnotat og lovforslag kan rettes til: seniorrådgiver Arne Marius Fosse på e-post: amf@hod.dep.no eller telefon: 22 24 87 60 eller seniorrådgiver Ragnhild Spigseth på e-post: rags@hod.dep.no eller telefon: 22 24 87 07.

Departementet inviterer til høringskonferanse om denne forskriften mandag 6. februar 2012 i Helsedirektoratets lokaler i Oslo. Vi vil komme tilbake med nærmere invitasjon og program for denne konferansen.

Med vennlig hilsen


Jon-Olav Aspås e.f.                                                    Ragnhild Spigseth
ekspedisjonssjef                                                        seniorrådgiver
 

 

 

Her kan du laste ned pdf-versjonen av høringsnotatet:

Departementene
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard
Landets høgskoler
Landets kommuner
Landets universiteter
Sametinget
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Delta
Den norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske turistforening
Direktoratet for naturforvaltning
DSB
Elevorganisasjonen
Fafo
Fagforbundet
Forskerforbundet
Forum for kommunale planleggere
Forum for miljø og helse
Forum for utvikling og miljø
Friluftslivets fellesorganisasjon
Friluftsrådenes Landsforbund
Frivillighet Norge
Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn
Helse og miljøtilsyn Salten IKS
Helsedirektoratet
Institutt for samfunnsforskning
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kystverket
Kreftforening
Landets regionale helseforetak
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Mattilsynet
Miljørettet helsevern i Sør-Gudbransdal
Mental Helse Norge
Miljøretta helsevern Haugaland
Miljørettet helsevern i Indre Østfold IKS
Miljørettet helsevern i Grenland
Miljørettet helsevern i Hallingdal
Miljørettet helsevern i Vestfold, Re kommune
Miljørettet helsevern på Fosen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Astma og allergiforbund
Norges Forskningsråd
Norges Idrettsforbund
Norsk forening for Folkehelse (Folkehelseforeningen)
Norsk forening mot Støy
Norsk forum for bedre innemiljø for barn
Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner (Sunne kommuner)
Norsk Sykepleierforbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Politidirektoratet
Rådet for psykisk helse
Skadeforebyggende forum
Skiforeningen
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens helsetilsyn
Statens strålevern
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Syklistenes Landsforening
Universitets- og høyskolerådet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Til toppen