Historisk arkiv

Veteranene skal sikres god oppfølging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fire ministre sender nå ut brev til alle landets kommuner og regionale helseforetak for å understreke hjelpeapparatets ansvar for å følge opp veteraner som har deltatt i operasjoner i utlandet.

Fire ministre sender nå ut brev til alle landets kommuner og regionale helseforetak for å understreke hjelpeapparatets ansvar for å følge opp veteraner som har deltatt i operasjoner i utlandet. – Vi vet at det dessverre er noen som kommer hjem med fysiske eller psykiske skader. Det er viktig at veteranene får god oppfølging, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsministeren, forsvarsministeren, arbeidsministeren og barne-, likestillings- og inkluderingsministeren sender nå ut brev til alle norske kommuner og regionale helseforetak der de understreker at veteraner skal følges godt opp. – Å styrke oppfølging av veteraner fra utenlandstjeneste er et prioritert område for regjeringen. Brevet inneholder informasjon om hvor de kan henvende seg for å få råd, veiledning og opplæring, og om tjenester og ytelse som kan være av relevans for veteraner. Både den enkelte veteran og nærmeste pårørende skal være trygge på at de får den oppfølgingen de har behov for, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Øst og Forsvarets Sanitet har utviklet et kurs innen militærpsykiatri for leger og psykologer i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og NAV. Opplæringspakken gir en innføring i relevant traumebehandling, og er under implementering i alle landets regioner. Formålet er å sikre at denne gruppen tilbys faglig god psykisk helsehjelp både i de kommunale og de spesialiserte helsetjenestene etter hjemkomst.

Forsvaret vil etablere et program for den ettårige oppfølgingsplikten som skal gi aktiv, personlig og tilpasset oppfølging av den enkelte veteran etter hjemkomst. Målet er å forebygge, kartlegge og avdekke skader, samt avklare behov for støtte til å komme tilbake til arbeidslivet.

En helhetlig ivaretakelse av veteraner omfatter også tilbud om støtte og hjelp med familiære utfordringer. Familievernkontorene tilbyr rådgivning til familier og pårørende under innsatsperioden, og til veteraner og deres familier etter hjemkomst, med sikte på å håndtere samlivs- og familiemessige utfordringer.

I brevet gjøres det også oppmerksom på at flere av tjenestene og ytelsene til NAV har relevans for veteraner, og at forsvarspersonell som har tjenestegjort i utenlandsoperasjoner kan ha rett på ulike erstatnings- og kompensasjonsordninger.

Brevet sendes ut på bakgrunn av handlingsplanen ”I tjeneste for Norge” som ble lansert tidligere i år. Planen inneholder bl.a. flere tverrsektorielle tiltak for å styrke veteranenes rettigheter, oppfølging og anerkjennelse.

Les brevet "Oppfølging av veteraner før, under og etter utenlandsoperasjoner" 

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter