Historisk arkiv

Vil beskytte befolkningen mot forfalskede og ulovlige legemidler kjøpt via internett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

- Vi ønsker å forhindre at privatpersoner bruker forfalskede eller ulovlige legemidler de har kjøpt på internett. Vi foreslår derfor å gjøre det enklere å beslaglegge og destruere slike legemidler som forsøkes importert til Norge, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Privatpersoner importer daglig flere tusen småforsendelser med innhold av legemidler. Samtidig anslår WHO at ved kjøp av legemidler på internett fra ikke godkjente selgere, er mer enn 50 % av legemidlene ikke godkjente, forfalskede og kan være av dårlig kvalitet.

- Slike legemidler kan være forurenset, mangle virkestoff, ha for mye eller for lite virkestoff, eller inneholde annet enn det som er angitt. Ved inntak av slike legemidler øker risikoen for forgiftning, overdosering, bivirkninger og for at behandlingen av sykdom blir mislykket. I tillegg vil ofte ikke lege ha vurdert om bruk av legemidlet er nødvendig og trygt, pasienten får ikke muntlig eller skriftlig informasjon på eget språk om hvordan legemidlet skal brukes, og bruken forblir ofte ukjent for helsepersonell i Norge. Privatimport medfører også at det innrapporteres færre bivirkninger til legemiddelmyndighetene enn det som ville vært tilfellet, dersom legemidlet var forskrevet av pasientens lege. Privatimport av legemidler innebærer derfor en risiko for den enkeltes helse og for folkehelsen, sier Strøm-Erichsen.

Myndighetene mangler i dag hjemler for beslagleggelse og destruksjon av slike legemidler som forsøkes importert i mindre kvanta. I praksis returneres de derfor i mange tilfeller til avsender. I høringen foreslås det å gi hjemmel i lov for beslagleggelse og destruksjon av legemidler som er forsøkt importert i strid med regelverket. I tillegg foreslås det å innføre rutiner og dokumentasjonskrav som skal sikre en effektiv og enkel kontroll med importen. Forslaget vil imidlertid ikke berøre den mulighet den enkelte har til å ta med seg legemidler når de reiser inn i Norge.

- Det foreslås også å fjerne privates adgang til å privatimportere reseptpliktige legemidler fra EØS. Slike legemidle kan være ulovlige, og myndighetene er kjent med at en del legemidler som opprinnelig kommer fra Asia blir ulovlig ompakket i EØS for å oppnå EØS-status. Forslagene vil gjøre det enklere for myndighetene å avgjøre hvorvidt den enkelte importen er lovlig, men tiltakene vil også bidra til forsvarlig bruk av legemidler, sier Strøm-Erichsen.

- God tilgang til nødvendige legemidler er sikret gjennom norske apotek og legemiddelgrossister, og apotek har systemer som forhindrer at falske legemidler når forbrukerne. Mange av disse legemidlene vil være omfattet av refusjonsordningene, som blåreseptordningen, slik at norske myndigheter dekker det vesentligste av kostnadene ved bruken. Det er derfor ikke grunn til å utsette seg for den ekstra risikoen som privatimporten innebærer, sier Strøm-Erichsen.

Tilsvarende reguleringer av privatimport av reseptpliktige legemidler finnes ikke i Sverige, Danmark og Finnland. Tiltaket vurderes imidlertid som nødvendig for å beskytte privatpersoner mot å bli skadet av falske eller ulovlige legemidler, og bidrar til at bruken av slike legemidler skjer etter vurdering av lege og hvor pasienten kan få viktig informasjon direkte fra helsepersonell. Tiltaket er også vurdert som lovlig etter EØS-avtalen.

Høringsfristen er 4. desember 2012.

Les høringsdokumentene

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter