Historisk arkiv

Klagesakene om lokalradio ferdigbehandlet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet har i dag avgjort klagesakene over Medietilsynets vedtak om tildeling av lokalradiokonsesjoner for perioden 2009-2015.

Se pressekonferansen på Nett-TV

Medietilsynet mottok 393 konsesjonssøknader innen søknadsfristen, og tildelte 248 konsesjoner. Kultur- og kirkedepartementet har mottatt 33 klager på Medietilsynets tildelingsvedtak. Departementet har i dag fullført behandlingen av klagene.

Resultatet av klagebehandlingen er at departementet opphever tildelingen av allmennradiokonsesjoner og 24/7-konsesjoner i de konsesjonsområdene der tildelingen er påklaget og det foreligger flere konkurrerende søknader. Begrunnelsen er at departementet i klagesaksbehandlingen har blitt oppmerksom på at Medietilsynet ved konsesjonstildelingen har hatt en annen oppfatning av begrepet lokalt innhold enn det departementet legger til grunn. Tilbud om lokalt innhold er det primære konkurransekriteriet ved tildelingen, og forholdet må derfor antas å ha hatt avgjørende betydning for tildelingen. Departementet har også blitt klar over tilfeller der Medietilsynet har besvart spørsmål fra enkelte søkere om forståelsen av begrepet lokalt innhold uten at denne informasjonen er gitt til de øvrige søkerne. Dette reiser tvil om konkurransegrunnlaget har vært likt for søkerne.  

Konsekvensen av at vedtakene oppheves er at det må foretas ny utlysning av allmennradiokonsesjoner og 24/7-konsesjoner i 20 konsesjonsområder. Inneværende konsesjonsperiode vil på denne bakgrunn bli forlenget til 1. juli 2009 i disse områdene.

Videre er departementet innstilt på at frekvensene som i dag benyttes av NRK Klassisk skal omdisponeres til lokalradioformål. Dette vil gi grunnlag for tildeling av ytterligere konsesjoner til lokalradio. Utlysningen av lokalradiokonsesjoner til disse frekvensene vil skje som en parallell prosess med den nye utlysningen av de opprinnelige konsesjonene. 

Vedlegg: