Forsiden

Historisk arkiv

Tiltakspakken 26. januar 2009

Aust-Agder får 140 millioner ekstra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I Aust-Agder får kommunene og fylkeskommunen til sammen 140 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

I Aust-Agder får kommunene og fylkeskommunen til sammen 140 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

- Det betyr sysselsetting innen bygg og anlegg og bedre kvalitet på offentlige veier og bygg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringens tiltakspakke innebærer en kraftig satsing på vedlikehold og investeringer i kommunene. Kommunebudsjettene styrkes med 6,4 milliarder kroner på landsbasis.

I tillegg til egne midler til vedlikehold og økte rammeoverføringer, er det som følge av tiltakspakken beregnet en økning i momskompensasjon for fylkeskommunene og kommunene. For Aust-Agder er denne på om lag 18 millioner kroner.

Alle fylker får dessuten del i økte investeringsrammer for bygging av omsorgsboliger, sykehjemsplasser og rentekompensasjonsordninger for skole, svømmeanlegg og kirkebygg. Kommunesektoren blir dessuten kompensert for lavere skatteinntekter i 2009.

- Ekstramilliarder til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier vil komme innbyggere landet over til gode. Jeg er sikker på at kommunene vil bruke disse pengene godt. De kan ta igjen vedlikeholdsetterslep, og de kan oppgradere kommunale bygg og anlegg med tiltak som bedrer inneklima, energibruk eller universell utforming, sier Kleppa.

Nøkkeltall for kommunene i Aust-Agder:

Kommunene i Aust-Agder får 71,7 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 22,2 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 93,9 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 23,3 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Aust-Agder fylke på om lag 17,9 millioner kroner.

Kommune

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
Nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-2
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
Kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

0901 Risør

4 625

1 548

6 173

1 629

0904 Grimstad

13 400

3 826

17 225

4 025

0906 Arendal

27 544

8 094

35 638

8 516

0911 Gjerstad

1 691

629

2 320

661

0912 Vegårshei

1 265

454

1 719

478

0914 Tvedestrand

3 980

1 273

5 253

1 340

0919 Froland

3 272

996

4 268

1 047

0926 Lillesand

6 230

1 852

8 082

1 948

0928 Birkenes

3 075

966

4 041

1 016

0929 Åmli

1 226

507

1 733

534

0935 Iveland

816

316

1 132

332

0937 Evje og Hornnes

2 248

720

2 968

758

0938 Bygland

831

361

1 192

380

0940 Valle

884

378

1 262

397

0941 Bykle

623

238

861

250

Aust-Agder

71 709

22 158

93 867

23 312

Nøkkeltall for Aust-Agder fylkeskommune:

Aust-Agder fylkeskommune får 17,9 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 5,8 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 4,5 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 28,2 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 4,6 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-3
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

5

Aust-Agder

17 927

5 822

4 488

28 237

4 609

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.