Historisk arkiv

Omdømme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunesektorens omdømme er avgjørende for kommunenes legitimitet som tjenesteytere og som utøvere av lokaldemokratiet. Et godt omdømme er også avgjørende for om sektoren vil klare å rekruttere og beholde de menneskelige ressursene den er avhengig av.

Mål
Programmets mål innenfor tema omdømme er å styrke kommunenes omdømme gjennom å utvikle og synliggjøre kommunenes arbeid og lokale prosjekter.

Omdømme har de siste årene blitt et sentralt begrep innen offentlig sektor. Både offentlige virksomheter og etater, kommuner og lokalsamfunn har blitt mer opptatt av å håndtere sitt omdømme. Men hva er omdømme og hva sier forskningen om effekter av omdømmeinnsats?

Fafo har på oppdrag av Sammen om en bedre kommune utarbeidet en kunnskapsstatus med oppsummering av tilgjengelig litteratur. Gjennomgangen viser at det har blitt skrevet relativt lite faglig litteratur om omdømmebygging i kommunal sektor, slik at det er vanskelig å vite hvorvidt prosjekter som har blitt gjennomført gir effekter.

Rapporten konkluderer med at det er behov for ytterligere kunnskapsinnhenting. Kunnskapsstatusen viktigste anbefaling er å definere hensikten med de lokale omdømmeprosjektene klart og tydelig før tiltak iverksettes. På hvilken måte kan forventede effekter og resultater konkretiseres og tydeliggjøres?

Hele rapporten i PDF

Kunnskapsstatus omdømme

Innhold:

Nyttige lenker: