Historisk arkiv

Statsbudsjettet:

2 millioner til ny innkjøpsordning for dataspill

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen foreslår å innføre ordningen fra 2011.

Dataspill har blitt et sentralt kulturuttrykk og er en viktig del av særlig barn og unges kultur- og mediehverdag. Markedet domineres i dag av utenlandske spill. Det er derfor behov for å sikre barn og unge tilgang til alternative produksjoner med norsk språk og innhold.

I St.meld. nr. 14 (2007-2008) Dataspill og i St.meld. nr. 23 (2008-2009) Bibliotek foreslås det å etablere en innkjøps- og utlånsordning for dataspill i bibliotekene. Med dette tilskuddet kan ordningen innføres i 2011.