Historisk arkiv

Forslag til endringer i medieeierskapsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har i dag sendt et forslag til endringer i medieeierskapsloven på høring. – Det er viktig med en lov som tar høyde for medieutviklingen. Derfor sender vi nå ut et forslag om en mer fleksibel modell. Det er viktig å unngå maktkonsentrasjon i mediemarkedet, og det foreslås ingen endringer i 1/3-grensen på nasjonalt nivå, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Kulturdepartementet har i dag sendt et forslag til endringer i medieeierskapsloven på høring.
– Det er viktig med en lov som tar høyde for medieutviklingen. Derfor sender vi nå ut et forslag om en mer fleksibel modell. Det er viktig å unngå maktkonsentrasjon i mediemarkedet, og det foreslås ingen endringer i 1/3-grensen på nasjonalt nivå, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Høringsforslaget (.pdf)  

Lovforslaget er basert på en ekspertgrupperapport som ble lagt fram 24. april i år. Rapporten sendes på høring samtidig, som underlagsmateriale til departementets forslag.  Høringen får en frist på 10 uker.

Hovedelementene i forslaget er at:

  • Det innføres en reguleringsmodell der mediemarkeder, prinsipper for tilregning av eierposisjoner og målemetoder fastsettes av Medietilsynet i forskrift. Dette for å gjøre reguleringen mer fleksibel overfor endringer på mediesektoren.
  • Eierskapsgrensen på 1/3 av nasjonale mediemarkeder opprettholdes uendret.
  • Eierskapsregulering på regionalt nivå opprettholdes, men regionale markeder (regioninndeling) og regionale eierskapsgrenser fastsettes av Medietilsynet i forskrift.
  • Elektronisk mediebruk regnes inntil videre inn i de øvrige mediemarkedene (dvs. dagspresse, radio, fjernsyn). Dette vil for eksempel innebære at bruk av nett-, lesebrett- og mobilutgavene til en avis regnes inn i avisens posisjon på dagspressemarkedet.

Departementet går ikke inn for å innføre nye regler om vertikal integrasjon (dvs. samtidig eierskap i flere ledd i verdikjeden, f.eks. både innholdsproduksjon og distribusjon).