Historisk arkiv

Ny og enkel fordelingsmodell åpner for spilleoverskudd til flere organisasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet sender på høring forslag til modell for fordeling av tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping.

– Endringene gir flere organisasjoner mulighet til å motta tilskudd. Den fremtidige fordelingsmodellen skal fremme frivillig aktivitet og gjøre det mulig å videreføre viktige samfunnsoppgaver. En viktig forutsetning er at mottakerne ikke påføres unødige administrative byrder, sier kulturminister Hadia Tajik.

Departementet legger derfor opp til en modell som i stor grad baserer seg på gjenbruk av eksisterende datagrunnlag fra momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Departementet har lagt vekt på at fordelingsmodellen skal være enkel og forutsigbar for både staten og mottakerne.

Modellen skal legges til grunn for fordeling av midler til organisasjoner som fases inn i ordningen i overgangsperioden 2014 - 2017. Fra 2018 vil modellen være gjeldende for alle organisasjonene som fyller vilkårene for ordningen.

Det legges i høringsnotatet opp til at de tre beredskapsorganisasjonene (Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp) som er sikret en fast andel i en ny fordelingsmodell, mottar samme andel som disse har under dagens ordning.

- Dette sikrer at disse organisasjonene fortsatt kan utføre de viktige rednings- og beredskapsoppgavene de gjør i dag, sier kulturminister Hadia Tajik.

Høringsfristen er 22. november. Høringsdokumentene er lagt ut på Kulturdepartementets nettsted, se www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer