Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

Mat: Ny forskrift om kjøttkontrollgebyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mat: Landbruks- og matdepartementet vedtok 27. desember 2005 ny forskrift om gebyr til dekning av utgifter ved kjøttkontroll. Forskriften blir gjort gjeldene fra 1. januar 2006.

Mat: Ny forskrift om kjøttkontrollgebyr

Mat: Landbruks- og matdepartementet vedtok 27. desember 2005 ny forskrift om gebyr til dekning av utgifter ved kjøttkontroll. Forskriften blir gjort gjeldene fra 1. januar 2006, og erstatter forskrift 21. desember 1998 nr. 1429 om gebyr til dekning av utgifter ved tilsyn og kjøttkontroll.
 

Effektivisering av kjøttkontrollen
Endringene kommer som en oppfølging til St.prp. nr. 1 (2005-2006) for Landbruks- og matdepartementet der det er særskilt omtale av kjøttkontrollen på bakgrunn av Mattilsynets prosjekt modernisering og effektivisering av kjøttkontrollen. Forskriften setter en maksimalsats på kjøttkontrollgebyret på 100 øre/kg kjøtt, mens det for kontroll av vilt og oppdrettsvilt settes en stykkpris på 75 kr per dyr. Endringene innebærer også at man går bort fra ordningen med å vedta en TKP til i stedet å bruke årsplan og bemanningsnormene som grunnlag for et vedtak om gebyr.

Mat: Landbruks- og matdepartementet vedtok 27. desember 2005 ny forskrift om gebyr til dekning av utgifter ved kjøttkontroll.