Forskrift om gebyr til dekning av utgifter ved kjøttkontroll

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 27. desember 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 21 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (direktiv 85/73/EØF og direktiv 96/43/EF). Endringer: Endret ved forskrifter 1 feb 2008 nr. 104, 23 des 2008 nr. 1545, 23 des 2009 nr. 1805, 17 des 2010 nr. 1852, 19 des 2011 nr. 1417, 18 des 2012 nr. 1327, 19 des 2013 nr. 1639, 13 mars 2014 nr. 325, 22 des 2014 nr. 1900, 28 des 2015 nr. 1845.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov