Historisk arkiv

Dyr: Nytt lovforslag styrker dyrevelferden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyr: Allmenn plikt til å varsle om mishandling eller vanstell av dyr. Helsepersonell med taushetsplikt har bare rett til å varsle. Alle som holder dyr, er pålagt å ha nødvendig kompetanse. Rett til økonomisk kompensasjon for dyreeier som blir pålagt beiterestriksjoner. Forbud mot utuktige handlinger med dyr.

  • Allmenn plikt til å varsle om mishandling eller vanstell av dyr. Helsepersonell med taushetsplikt har bare rett til å varsle.
  • Alle som holder dyr, er pålagt å ha nødvendig kompetanse.
  • Rett til økonomisk kompensasjon for dyreeier som blir pålagt beiterestriksjoner.
  • Forbud mot utuktige handlinger med dyr.

Dette er noen av hovedpunktene i forslaget til ny dyrevelferdslov som Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet sender ut på høring i dag. Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen ønsker med dette at Norge plasserer seg blant de landene i verden som er best på dyrevelferd. - Hensynet til dyra har stått i sentrum når vi har formet dette lovforslaget, sier Riis-Johansen.

Statsråden mener det blant annet er nødvendig å skjerpe kravet til kompetanse hos dyreholder. Den som påtar seg ansvaret for å holde et dyr, må også kunne dokumentere å være i stand til å skjøtte dyret skikkelig.

Det betyr blant annet at:

  • Ingen under 16 år får stå som hovedansvarlig for stell av dyr.
  • Den som selger dyr, skal forsikre seg om at kjøper har tilstrekkelig kompetanse.
  • Ansvarlige myndigheter kan gripe inn og avvikle et dyrehold når det er klart at denne kompetansen ikke finnes.

Forbud mot utuktige handlinger
Lovforslaget gjør det klart at det er forbudt å ha utuktig omgang med dyr, øve vold mot dyr og bruke levende dyr som fôr. Dyr kan heller ikke benyttes til underholdning på en måte som skader dem eller gjør at de lider.

Varslingsplikt
Alle har et ansvar for å forhindre at dyr blir vanskjøttet eller mishandlet. Ved mistanke om vanskjøtsel eller mishandling, pålegger loven enhver å varsle Mattilsynet eller politiet. Unntaket er de som er underlagt taushetsplikt i henhold til annet lovverk. Loven gir imidlertid disse en rett til å varsle om at dyr lider overlast.

Kompensasjon
Husdyreiere kan bli underlagt tiltak som innskrenker retten til å benytte utmarksbeite når dette blir for vanskelig å kombinere med rovdyr. Loven innfører rett for dyreeier til økonomisk kompensasjon ved pålegg om beiterestriksjoner. Samtidig klargjør loven at det er dyreeiers plikt å beskytte dyr mot rovdyr og andre farer.

Bedøving før slakting
Hensynet til dyra veier også tyngst i forbindelse med slakting og avliving. Loven viderefører forbudet mot å avlive dyr uten forutgående bedøvelse. Samtidig er det menneskerettslig nødvendig å sikre tilgang til kjøtt fra dyr som er slaktet etter spesielle rituelle metoder. Det vil derfor fortsatt være tillatt å importere produkter fra dyr som er avlivet på denne måten.

Bred høring
Lovforslaget sendes nå ut på en bredt anlagt høring. Frist for å gi høringsuttalelse er satt til 18.02.2008.