Forsiden

Historisk arkiv

Reindrift: Ny reindriftslov i Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Odelstinget behandler i dag forslag til ny reindriftslov. Et hovedformål med den nye loven er bærekraftig reindrift, der reintallet er tilpasset beitegrunnlaget.

Reindrift: Odelstinget behandler i dag forslag til ny reindriftslov. Regjeringen la den 26. januar i år fram forslag til ny lov. Forslaget var basert på Reindriftslovutvalgets innstiling i NOU 2001 : 35 Forslag til endringer i reindriftsloven.

Et hovedformål med den nye loven er bærekraftig reindrift, der reintallet er tilpasset beitegrunnlaget. Siidaen, som er et viktig element i reindriftssamfunnet, foreslås en sentral plass i den nye loven. Næringskomiteens flertall har i sin innstilling sluttet seg til de prinsipper som departementet har foreslått lagt til grunn i den nye loven.

I forbindelse med lovarbeidet har det vært omfattende konsultasjoner med Sametinget og Norske Reindriftssamers Landsforbund.

Reindrift: Odelstinget behandler i dag forslag til ny reindriftslov.