Historisk arkiv

Reindrift: Ny reindriftslov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Regjeringen har i dag lagt fram forslag til ny reindriftslov.

Reindrift: Ny reindriftslov

Reindrift: Regjeringen har i dag lagt fram proposisjon med forslag til ny reindriftslov.

- Utarbeidelse av en ny reindriftslov har vært en viktig og prioritert oppgave for denne regjeringen. Utkastet til ny lov gir grunnlag for en god utvikling i hele reindriften i Norge, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Siidaen
Et viktig utgangspunkt i den nye loven er siidaen. Dette er den samiske benevnelsen på det særegne arbeidsfellesskapet som er det sentrale grunnlaget for den tradisjonelle samiske bruken av reinbeiteområdene. Det har derfor vært naturlig å ta utgangspunkt i siidaordningen også i loven. Dette innebærer etter forslaget at dagens driftsenhet erstattes av siidaandel.

Næringen større ansvar
- Det er reindriftsnæringen selv som har den mest grunnleggende interessen i at ressursene i næringen blir forvaltet på en god måte. I utkastet til ny lov legger vi derfor til rette for at næringen selv kan ta et større ansvar for den videre utviklingen av en langsiktig og bærekraftig reindrift, sier Riis-Johansen.

Bruksregler
Dette er utgangspunktet både i forhold til bruken av arealene, reintallet og hvor mange utøvere det bør være i næringen. Det legges opp til at bl.a. reintallet skal fastsettes i forbindelse med utarbeidelsen av konkrete bruksregler.

- Samtidig med at reindrifta og utøverne får større innflytelse, må også myndighetene ivareta sitt overordnede ansvar. Dette gjelder spesielt for ressurssituasjonen og når det gjelder å sikre økologisk bærekraft, understreker statsråden. Ikke minst er dette viktig med hensyn til behovet i enkelte områder for en bedre tilpassing av reintallet til beitegrunnlaget.

Sideordnet rekrutteringsandel
Det foreslås for øvrig en rekke andre endringer i utkastet til ny lov. Blant annet skal lederne av siidaandelene i en siida ved enstemmighet kunne bestemme at det skal opprettes nye siidaandeler. Det foreslås videre en adgang til å etablere sideordnet rekrutteringsandel for å legge til rette for smidigere generasjonsoverganger

Omfattende konsultasjoner
Forslaget til ny reindriftslov er basert på Reindriftslovutvalgets innstilling i NOU 2001: 35 Forslag til endringer i reindriftsloven. Reindriftslovutvalget hadde som mandat å gå igjennom reindriftsloven av 1978 med sikte på endring i de bestemmelser som gjelder styring, forvaltning og interne forhold.

I forbindelse med lovarbeidet har det vært omfattende konsultasjoner med Norske Reindriftsamers Landsforbund og Sametinget i henhold til de prosedyrer som gjelder for dette.

Lovteksten foreligger på samisk og norsk. Proposisjonen vil foreligge på samisk i løpet av februar.

Reindrift: Regjeringen har i dag lagt fram forslag til ny reindriftslov.


26.01.07