Historisk arkiv

Jordvern: Varig vern av matjord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordvern: Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt på høring forslag til hjemmel for varig vern av den beste matjorda. Forslaget innebærer mulighet for å sikre de mest verdifulle matproduksjonsarealene i Norge mot nedbygging for all framtid.

Jordvern: Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt på høring forslag til hjemmel for varig vern av den beste matjorda. Dette vil gi muligheter for varig sikring av arealer med viktige jordressurser i områder med stort press på arealene, hevet over gjentatte forsøk på omdisponering. Et slikt vern vil gi en sterkere sikring enn det jordarealene i dag har etter jordloven. Kun tre prosent av Norges areal er dyrka jord, og bare en tredjedel av dette er egna for matproduksjon.

- Det er et stort paradoks at mens vi verner strandsonen og vi verner skog for å sikre biologisk mangfold og friluftsliv, mangler vi tilsvarende muligheter for å verne det viktigste av alt: Matjorda, selve livsgrunnlaget for oss mennesker. Derfor sender vi nå på høring en lovhjemmel som gir like sterkt vern for matjorda som for andre verneformål, sier Lars Peder Brekk.

Langt sterkere jordvern
- Det er nødvendig med et langt sterkere jordvern. Det må vi ha hvis vi skal ha muligheter til å produsere egen mat på egen jord også i framtida. Dagens nedbygging av matjorda kan få store konsekvenser for livsvilkårene for våre etterkommere. Klimaforandringene endrer forutsetningene for matproduksjon over hele kloden. De som i dag tillater at god matjord raseres, påtar seg et stort ansvar overfor framtidige generasjoner, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Den nye vernehjemmelen vil ha som formål å verne om jordas produksjonspotensiale for mat. Kun de viktigste og mest utsatte områdene bør vurderes vernet. Andre virkemidler, med plan- og bygningsloven som den mest sentrale, skal benyttes på de øvrige arealene. Det skal fortsatt opprettholdes et strengt jordvern for dyrka jord som ikke vernes.

Høring
I sin rapport Vernehjemmel i jordlova av 15. mars 2009 har Statens landbruksforvaltning (SLF) på oppdrag av landbruks- og matministeren vurdert eksisterende virkemidler, og kommet til at norsk lovgivning i dag ikke har hjemmel for vern av jordressurser med formål å sikre og videreføre matproduksjon. SLF har blant annet foreslått egen hjemmel for vern i jordloven og at fylkesmannen skal avgjøre søknader om samtykke til annen bruk enn jordbruksproduksjon i jordvernområdene. SLF foreslår videre at det skal legges til rette for gode medvirkningsprosesser slik at grunneiere, planmyndigheter og andre får anledning til å uttale seg.

I høringsbrevet har departementet gjort rede for hovedtrekkene i SLFs forslag. Departementet har utdypet enkelte punkter, og har på bakgrunn av de vurderingene det er redegjort for utformet et revidert lovforslag.

Klimaskifte for jordvern
Dyrka jord er en ikke-fornybar ressurs og et nødvendig grunnlag for at framtidige generasjoner skal ha mulighet til å produsere egen mat på egen jord. Årlig nedbygges likevel store arealer prima matjord til andre formål enn jordbruksproduksjon. Dette er nærmere beskrevet i rapporten Klimaskifte for jordvern.

Høringsfrist: 10. januar 2010.

Jordvern: Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt på høring forslag til hjemmel for varig vern av den beste matjorda. Forslaget innebærer mulighet for å sikre de mest verdifulle matproduksjonsarealene i Norge mot nedbygging for all framtid.