Høring - forslag til vernehjemmel i jordloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2010

Dyrka jord er en ikke-fornybar ressurs og et nødvendig grunnlag for at framtidige generasjoner skal ha mulighet til å produsere egen mat på egen jord.