Historisk arkiv

Jordvern: Varig vern av matjord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordvern: Det er svært stor interesse for å avgi uttalelse om Landbruks- og matdepartementets forslag til hjemmel for varig vern av matjord. Mange har fått utsatt frist til 1. februar med å avgi uttalelse.

Jordvern: Det er svært stor interesse for å avgi uttalelse om Landbruks- og matdepartementets forslag til hjemmel for varig vern av matjord. Mange har fått utsatt frist til 1. februar med å avgi uttalelse.

Landbruks- og matdepartementet sendte i september på høring et forslag til hjemmel for varig vern av den beste matjorda. Høringsfristen ble satt til 10. januar 2010.

Signaler fra høringsinstansene er at forslaget behandles grundig hos høringsinstansene, ikke minst i kommunene. Saken har bidratt til å sette jordvern på den lokalpolitiske dagsorden. Pr i dag er det kommet inn godt over 100 uttalelser. Flere kommuner og organisasjoner har imidlertid bedt om å få utsatt høringsfristen, bl a for å få tid til politisk behandling av forslaget og uttalelsene. Disse er gitt utsatt frist til 1. februar 2010 med å avgi uttalelse.

Den foreslåtte vernehjemmelen vil ha som formål å verne om jordas produksjonspotensiale for mat. Kun de viktigste og mest utsatte områdene bør vurderes vernet. Andre virkemidler, med plan- og bygningsloven som den mest sentrale, skal benyttes på de øvrige arealene. Det skal fortsatt opprettholdes et strengt jordvern for dyrka jord som ikke vernes.

Jordvern: Det er svært stor interesse for å avgi uttalelse om Landbruks- og matdepartementets forslag til hjemmel for varig vern av matjord.