Historisk arkiv

Oppfølging redusert bruk av plantevernmidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Handlingsplan for redusert bruk av plantevernmidler (2010-2014) har en todelt målsetting. Norsk landbruk skal bli mindre avhengig av kjemiske plantevernmidler, og helse- og miljørisikoen ved bruk av slike midler skal reduseres.

En arbeidsgruppe med representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet følger opp handlingsplanen.

Det skal nå besluttes hvilke tiltak og prosjekter det skal satses på i 2013. Interesserte aktører inviteres til å komme med forslag til prosjekter som kan bidra til å følge opp tiltakene i handlingsplanen og til å nå målsetningene.

Arbeidsgruppen som foreslår fordeling av midlene som er satt av til oppfølging av Handlingsplanen, viser til at det er behov for å videreføre flere pågående prosjekter i 2013, samt at det er behov for ytterligere oppfølging av tiltakene i handlingsplanen, se eventuelt Prop. 122 S (2011–2012)- Jordbruksoppgjøret 2012 for nærmere informasjon. Ved vurdering av enkeltprosjekter vil det legges vekt på hvordan de bidrar til helheten i gjennomføring av Handlingsplanen sett i lys av allerede igangsatte prosjekter og tiltak.

Beskrivelse av prosjekt med kostnadsoverslag kan sendes Landbruks- og matdepartementet innen 6.desember 2012.

Salatåker
Norsk landbruk skal bli mindre avhengig av kjemiske plantevernmidler, og helse- og miljørisikoen. (Foto: Baard Næss/Samfoto)