Historisk arkiv

Reintallstilpasning i Vest-Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Prosessen med reintallstilpasning følger reindriftslovens bestemmelser, og i tråd med denne har Reindriftsstyret nå fattet vedtak om frister for forholdsmessig reduksjon. Det er ikke fattet vedtak om tvangsslakting av rein, slik det har blitt fremstilt i media. Det er heller ikke riktig at de med små flokker må redusere like mye som de store, skriver Landbruks- og matdepartementet i et brev til Kautokeino kommune.

Landbruks- og matdepartementet svarer på et brev av 11. februar 2013 fra ordfører i Kautokeino kommune om tvangsslakting av rein i Vest- Finnmark reinbeiteområde.

Stortinget krever bærekraftig reindrift
Landbruks- og matdepartementet beklager innledningsvis at det i media er skapt stor usikkerhet rundt prosessen med reintallstilpasning.

Landbruks- og matdepartementet understreker i sitt brev til Kautokeino at Stortinget ikke har fattet vedtak om tvangsslakting av rein i Vest-Finnmark reinbeiteområde. Stortinget har i januar 2013 behandlet Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark, og har i den forbindelse utrykt store forventninger til at reintallstilpasningen nå faktisk skjer i tråd med de prosessene reindriftsloven av 2007 legger opp til. Stortinget har sagt seg enig i at sanksjonsbestemmelsene om nødvendig skal benyttes dersom reineiere ikke reduserer reintallet.

Folkeretten: Bærekraftig reindrift
Departementet  understreker at myndighetene etter folkeretten har plikt til å sikre at også fremtidige generasjoner kan få muligheten til å utøve reindrift, og dermed muligheten for å videreføre den samiske reindriftskulturen. Formålet med reintallstilpasningen er nettopp å sikre en bærekraftig utvikling av reindriftsnæringen for  fremtidige generasjoner reindriftsutøvere. Dette er viktig for å sikre overlevelsen av den samiske reindriftskulturen.  

Reindriften har ansvaret
Det er reindriften som etter loven har ansvaret for at reintallet er i samsvar med det som er fastsatt i godkjente bruksregler. Reindriftsloven legger primært opp til selvbestemmelse ved at siidaen skal utarbeide en reduksjonsplan hvor de selv kan bestemme hvordan reduksjonen ned til det fastsatte reintallet skal skje i sin siida.

Som en sekundærløsning legger loven opp til at hvis siidaen ikke utarbeider en reduksjonsplan innen den gitte fristen, skal det foretas en såkalt ”forholdsmessig reduksjon” av reintallet

De som har store flokker vil da måtte redusere med et større antall rein enn de med små flokker. Med andre ord er påstandene som har fremkommet i media om at alle reinere må redusere like mye, feil, skriver Landbruks- og matdepartementet.

Ikke tvangsslakt
Siden svært få har utarbeidet egne reduksjonsplaner i tråd med reindriftsloven innen den fastsatte fristen, trer lovens bestemmelse om forholdsmessig reduksjon inn.

Reindriftsstyret har derfor den 26. og 27. februar 2013 truffet vedtak om frister for slik forholdsmessig reduksjon. Det er åpnet for en trinnvis reduksjon over tre år, blant annet av hensyn til de som skal redusere et større antall rein. Vi vil igjen understreke at det ikke er truffet vedtak om tvangsslakt, slik det feilaktig har blitt fremstilt i media den siste tiden, skriver departementet.

Lav produksjon gir lave inntekter
Produksjonen er i mange områder svært lav på grunn av lave vekter, liten kalvetilgang og høye tap. Forskning viser at denne utviklingen i stor grad kan knyttes til de høye reintetthetene. Dette medfører en uheldig situasjon for en næring som skal leve av naturgrunnlaget sitt. Med en så lav produksjon blir det også svært lave inntekter.

Dagens situasjon med lav produksjon og lave inntekter gir for mange reindriftsfamilier ikke grunnlag for levebrød, slik at disse er avhengige av inntekter utenfor næringen. En reintallstilpasning i tråd med Reindriftsstyrets fastsatte reintall, vil raskt bidra til en bedre beitesituasjon, økt produksjon og bedre inntekt for alle reindriftsutøvere. Etter departementets mening vil dette sikre at flere kan leve av sine næringsinntekter. 

Tvinger ingen ut
Fortsatt vil det være utøvere som ikke kan leve av inntektene fra reindriften alene fordi de har for få dyr. Som i dag vil de selv kunne velge om de vil opprettholde sin virksomhet, alene eller i kombinasjon med annet arbeid. Myndighetene tvinger ingen ut av næringen som følge av reintallstilpasningen.

Virkemidler for de som ønsker å gå ut av næringen
En partssammensatt arbeidsgruppe opprettet av partene under forhandlingene for reindriftsavtalen 2012-2013, har utredet hvilke eksisterende virkemidler som finnes for de som ønsker å gå ut av næringen. En av gruppens konklusjoner er at det i dag finnes virkemidler som kan anvendes overfor denne gruppen, men at de må tas i bruk og tilpasses målgruppen. Partene ble under årets reindriftsforhandlinger enige om at dette arbeidet skal følges opp videre, opplyser Landbruks- og matdepartmentet i sitt brev til Kautokeino kommune.