Historisk arkiv

Jordbruksoppgjøret: 1,9 milliarder kroner mer til jordbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruksoppgjøret: Staten og Jordbrukets forhandlingsutvalg er enige om ny jordbruksavtale med en økt inntektsramme på 1,9 milliarder kroner. Rammen anslås å øke inntektene i 2008 med knapt 10.000 kroner per årsverk og deretter 11 prosent - knapt 22.000 kroner - fra 2008 til 2009.

Jordbruksoppgjøret: Staten og Jordbrukets forhandlingsutvalg er enige om ny jordbruksavtale med en økt inntektsramme på 1,9 milliarder kroner. Rammen anslås å øke inntektene i 2008 med knapt 10.000 kroner per årsverk og deretter 11 prosent - knapt 22.000 kroner - fra 2008 til 2009. Totalt sett gir rammen grunnlag for en inntektsvekst fra 2008 før avtale til 2009 med vel 17 prosent, eller 31 500 kroner per årsverk.  

Rammen er fordelt med 1.505 millioner kroner i økte råvarepriser og 350 millioner kroner som økt bevilgning over statsbudsjettet i 2009. Det resterende er ledige midler på avtalen fra 2007.

- Jeg er glad for at vi har fått til en avtale som gir grunnlag for en inntektsvekst i 2009 på 22 000 kroner per årsverk. Avtalen dekker den forventede kostnadsøkningen i 2008 og 2009. I tillegg gir den jordbruket mulighet for å heve inntektsnivået i 2009, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. Han viser til at dette oppgjøret viderefører den snuoperasjonen han har lovet for inntektsutviklingen i jordbruket.

Lytt Hør statsrådens kommentar om jordbruksoppgjøret (mp3, 423 kb)
Kan lastes ned og brukes fritt.


- Over 3 år får jordbruket en netto inntektsvekst på om lag 60.000 kroner pr årsverk. Stiger kostnadene for kunstgjødsel og kraftfôr ekstraordinært, gjennomfører vi justeringsforhandlinger til høsten.

Graf: Inntektsutvikling i jordbruket

Prisøkning
Målprisene økes tilsvarende 870 mill. kroner fra 1. juli 2008 og med 635 mill. kroner fra 1. januar 2009. Til sammen økes prisen på storfekjøtt med kr 4,22 pr. kg, svinekjøtt med 1,50 kroner, mens sau og lam øker med 5 kroner. Melkeprisen økes med 37 øre/liter og kornprisene med 20 øre/kg.

Økningen i råvareprisene kan isolert sett bidra til å heve konsumpris­indeksen med 1/4 prosent regnet som full årseffekt, med drøyt halvparten av dette fra 1. juli. Tilsvarende vil den isolerte effekten av oppgjøret for matvareprisene kunne bli 2 1/4 prosent, og av dette 1 1/4 prosent fra 1. juli. Prisene for norskproduserte jord­bruks­varer kan samlet stige med 3 1/4 prosent. En familie med to voksne og to barn kan få økt sine utgifter til matvarer med anslagsvis 1500 kroner over et helt år.

Lytt Hør statsrådens kommentar til matvareprisene (mp3, 868 kb)
Kan lastes ned og brukes fritt.


Budsjett

På budsjettet prioriteres særlig de direkte tilskuddene til fordel for mindre bruk, men også velferdsordningene, økt beiting og styrking av distriktsprofilen. Samtidig ivaretas hensynet til den mest konkurranseutsatte næringsmiddelindustrien ved at bevilgn­ingen til nedskriving av råvareprisene økes med 55 millioner kroner.

Justeringsforhandlinger
Det er enighet om at det evt. skal gjennomføres justeringsforhandlinger til høsten dersom kostnadsøkningen for mineralgjødsel og fôrvarer øker vesentlig mer enn forutsatt, dersom avtalen godkjennes.

Satser på storfe og sau
Avtalen stimulerer til økt produksjon av storfe- og sauekjøtt, som det er underdekning av. Det vil også øke antall beitende dyr og bidra til å bevare et åpent kulturlandskap. Over 3 år vil inntektene i store deler av saueholdet i snitt øke med 85 000 kroner per årsverk. I tillegg til å øke priser og tilskudd for storfekjøttprodusentene vesentlig, endrer også avtalen tilskuddsregelverket for dem som driver kombinert melkeproduksjon og spesialisert storfekjøttproduksjon. Omleggingen alene øker inntjeningen med inntil 70 000 kroner per bruk.

Miljø og klimatiltak
Avtalen inneholder en pakke tiltak for over tid å tilpasse jordbruket til klimautfordringene. Det dreier seg om tiltak som å redusere ordinær høstpløying vesentlig, utnytte husdyrgjødsla bedre, redusere utslipp av metan fra drøvtyggere og satse på høy produksjon av trevirke i norske skoger og dermed binde CO2. Til sammen utgjør klimasatsingen 15,5 millioner kroner.

Økt satsing på økologisk produksjon
Økt etterspørsel etter økologiske varer gjør det mulig å utvide produksjonen. Støtten til produksjon av økologiske varer økes med omlag 55 millioner kroner, når en kampanje for økt korndyrking fram til 2011 er inkludert. Det reserveres også en melkekvote på 4 millioner liter til etablering av økologisk melkeproduksjon.

Utrede markedsordningene
Partene er enige om å utrede en reform av pris- og markedsordningene for kjøtt og egg med sikte på gjennomføring fra 1.7.2009.

Kvoteleie
Det åpnes for leie av melkekvoter for enkeltbruk med melkeproduksjon. Kvoten må leies innenfor fylket eller omsetningsregionen for kvote, og det er ikke anledning til å overstige kvotetaket på 400.000 liter.

Andre prioriteringer

  • Innvilgningsrammen for Landbrukets utviklingsfond økes med 23,5 mill kroner for 2009. Bevilgningen til fylkesvise BU-midler økes med 20 mill. kroner inkludert et eget investeringsprogram for eggsektoren på 10 mill. kroner.
  • Avtalen følger opp ’arbeidslinja’ ved å fjerne avkortingen på 5.000 kroner i tilskudd for søkere mellom 67 og 70 år, og redusere trekket for søkere over 70 tilsvarende.
  • Samtidig er det er satt av 5 millioner liter i melkekvote spesielt for unge bønder. 
  • Det avsettes 5,5 mill. kroner til et beiteprosjekt som skal bidra til bedre sauehold og mindre tap på beite. 
  • Øvre grense for tildeling av investeringsstøtte heves fra 600.000 kroner til 750.000 kroner. 
  • Det er satt av 1 million liter i melkekvote beregnet for å utvide produksjon hos melkeprodusenter i Finnmark.

Årets jordbruksavtale signeres. Foto: Astraea Antal, LMD
Årets jordbruksavtale signeres. Fra v: leder i Norges Bondelag, Bjarne A. Undheim, statens forhandlingsleder, Per Harald Grue, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ole-Anton Teigen og bak landbruks- og matminister Terj Riis-Johansen. Foto: Astraea Antal, LMD. Bildet kan fritt benyttes, fotograf krediteres. Klikk på bildet for å laste ned stor format.

Kontaktpersoner
Informasjonssjef Ottar Løvik tlf. 22 24 91 05, mob 48 14 04 77
Seniorrådgiver Gunnar Syverud mob 90 95 47 13.

Jordbruksoppgjøret: Staten og Jordbrukets forhandlingsutvalg er enige om ny jordbruksavtale med en økt inntektsramme på 1,9 milliarder kroner. Rammen anslås å øke inntektene i 2008 med knapt 10.000 kroner per årsverk og deretter 11 prosent - knapt 22.000 kroner - fra 2008 til 2009. Totalt sett gir rammen grunnlag for en inntektsvekst fra 2008 før avtale til 2009 med vel 17 prosent, eller 31 500 kroner per årsverk.