Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Troms 1/2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Troms er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med nytt om prosjekter for økt satsing på bær- og grønnsaksproduksjon i Troms.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.   

Bare Bær og Grønns(m)ak

Nordmenn spiser mer grønnsaker, frukt og bær enn noensinne. På nasjonalt plan ser vi at økt etterspørsel fører til økt satsing på hagebruk. Men i Troms har utviklingen vært motsatt. Både areal, antall dyrkere og mengde, har gått ned de siste 20 årene i følge landbrukstelling 2010 hos Statistisk Sentralbyrå.

Forhåpentligvis kan dette bildet endres når de to prosjektene ”Bare Bær” og ”Grønns(m)ak” er gjennomført i Midt-Troms.

Tranøy kommune står som vertskap og initiativtaker for begge prosjektene som er støttet av Fylkesmannen i Troms. Hensikten er å stimulere til mer grønnsak- og bærproduksjon. Inger Andreassen er ansatt som prosjektleder i Grønns(m)ak, mens fagleder Reidun Aspmo i Tranøy kommune, har ansvaret for Bare Bær. Begge prosjektene starta høsten 2010.


Foto: Gulrøtter. Det er gode forhold for dyrking av gulrøtter og andre grønnsaker i Midt-Troms. Disse er dyrket på Sør-Senja i 2009. Foto: Inger Andreassen, Sørreisa kommune.

Første fase i begge prosjekt består av rekruttering og kompetanseheving. Vel 40 potensielle grønnsaksdyrkere og 8 bærdyrkere meldte seg i løpet av høsten. I vinter har deltakerne fått grunnleggende teoretisk kunnskap gjennom 6 kurssamlinger. Ragnvald Tollefsen fra Landbruk Nord har vært en sentral foreleser på begge kursene, mens Ulrike Naumann fra Bioforsk og Leikny Toften fra Troms Landbruksveiledning har bidratt med grønnsakskunnskap. I tillegg har Georg Hegstad bidratt med sin erfaring fra nepeproduksjon.

I prosjektet ”Bare Bær” er 5 verter er valgt ut og får tildelt ulike sorter av rips, solbær, stikkelsbær og bringebær til uttesting i løpet av våren 2011. Deltakerne følges opp frem til høsten 2012 når første høsting kan starte. Bærprosjektet planlegger åpne markdager og studietur til Grytøya i august 2011 for å se på bærdyrking i tunnel.


Foto: Deilige bringebær fra Senja. En av flere bærsorter som skal prøves ut i Bare Bær. Foto: Inger Andreassen, Sørreisa kommune.

Innenfor grønnsaksproduksjon er spennet i ambisjonene hos kursdeltakerne stort; fra kjøkkenhage, via biinntekt til hovedlevevei. Grønnsakene er tenkt omsatt på ulikt vis; i lokale reiselivsbedrifter, torgsalg/direktesalg til kunde eller via grossist. Vi håper og tror det allerede sommeren 2011 blir større tilgang på lokalproduserte grønnsaker i Midt-Troms. Mellom 15-20 dekar grønnsaksland skal legge grunnlaget for kunnskapsbasert læring hos deltakerne. Personlig oppfølging, studieturer, markdager og kursing i 2011/12, blir noen av de videre aktivitetene i grønnsaksprosjektet. Hovedsatsningen til deltakerne blir i 2012/2013, og da håper vi at prosjektet kan gi utslag som monner på landbruksstatistikken.

 
Kontaktpersoner:
Prosjektleder Grønns(m)ak: Inger Andreassen, e-post: inger.andreassen@tranoy.kommune.no, tlf. 77 87 40 04
Prosjektleder Bare Bær: Reidun Aspmo, e-post: reidun.aspmo@tranoy.kommune.no, tlf. 77 87 40 21
 

Blest i havlandet

Bolyst-konferanse
Prosjekt ”BLEST i Havlandet (2009-2011) i Gratangen, Lavangen og Skånland, arrangerte den tredje Blest-konferansen i Tovik i Skånland lørdag 2. april. Temaet var bolyst. Her var det bl.a. foredrag med Svein Spjelkavik fra God Strek, også kjent for begrepet ”framsnakking” og Mona Handeland fra Distriktssenteret. Bygdeentusiasten Finn Haukebø fra Grovfjord formidlet erfaringer fra ei bygd som lykkes, og sa noe om hvorfor han tror det er slik. Paul Håvard Zylla, en ildsjel fra bygda Grøsnes, også kalt Lille Jamaica, fortalte om engasjementet rundt Morgans Skip og hva det betyr for bygda. Formålet med konferansen var å skape bevissthet om trivsels- og bolysttiltak, og få kreativiteten til å blomstre i samarbeidet mellom kommunene.  

Bakgrunn
Bygdeutviklingsprosjektet har tidligere avholdt en regional konferanse i Gratangen om reiseliv og en inspirasjonskonferanse på Fjellkysten i Lavangen om landbruksnæringa. En felles utfordring for de tre nabokommunene er å opprettholde levende bygder og stabilt innbyggertall. Gjennom prosjektet er det kartlagt over 600 gårdsbruk som står tomme eller benyttes som fritidsboliger. Det er behov for å stimulere til næringsutvikling og trivelige bygdemiljøer for å holde på ungdommen, og for å få nye familier til å flytte til kommunene.

Barn og ungdom - Regional plan for utdanningsvalg og 4H
Som eneste i landet har kommunene gjennom prosjektet utarbeidet en regional plan for utdanningsvalg for 1.-7. klasse, og lokale planer er under utarbeiding på de enkelte skolene. Målsetningen er at barn og unge skal bli oppmerksomme på yrkesmuligheter og frivillige organisasjoner i nærmiljøet, før de eventuelt reiser fra bygda for å utdanne seg. Planene skal være ferdig utarbeidet i løpet av mai 2011, og Grov skole har laget en film om Kystkulturuka.


Foto: Ida Sjøvoll og Trine Balteskard viser frem dagens fangst. Foto: Grov skole, Skånland


Foto: Grov skole i Skånland kommune jobber aktivt med lokal plan for utdanningsvalg. Foto: Grov skole, Skånland

Prosjektet kan ellers informere om et vellykket oppstartmøte for 4H Troms i Gratangen. -Det var et stort engasjement på oppstartsmøtet 21. mars, melder 4H-konsulent Anne Kari Eliassen. Hun har god tro på at det blir etablert en klubb i Gratangen med det første.

Kontaktpersoner:
Rådgiver Cathrine Amundsen, e-post: cam@fmtr.no, tlf. 77 64 20 31
4H-konsulent Anne Kari Eliassen, e-post: akn@fmtr.no, tlf. 77 64 21 26.
  

"Gøy på landet" i Sørreisa

17. mars i år deltok 75 personer på oppstartsseminaret til prosjektet ”Humør og kompetanseheving i landbruket.” Humørbonden Geir Styve leverte et inspirerende, tankevekkende og morsomt foredrag. Han satte fokus på at det nytter å gå i gang med å tenke på nye måter, starte arbeidet med å gjøre drømmer til erfaringer. Vi kan ikke få til ei positiv utvikling, lokalt eller globalt, uten at vi er fredselskende, empatiske og kreative, sier Styve. Han fortalte om sine erfaringer med å gjøre slektsgården som i utgangspunktet var både for liten og tungdrevet til sin arbeidsplass.

Sørreisa kommune er initiativtaker og prosjektleder for prosjektet som er støttet økonomisk av Fylkesmannen. Landbruksforumet i Midt-Troms som består av landbruksforvaltningene i regionen, er også med og støtter prosjektet. Humørseminaret er første del av flere faglige sammenkomster. Til høsten vil prosjektet også blant annet ha fokus på elektroniske løsninger i et tradisjonelt landbruk.   

Etter et vanskelig år i 2010, var det godt å kunne gi en liten oppmuntring til gårdbrukerne i form av et humørfylt seminar. Landbruksdirektøren i Troms, Arve Kleiven, deltok også og ga gårdbrukerne et verbalt klapp på skulderen.


Foto: Kirsti Kleppe omkranset av landbruksdirektør Arve Kleiven og selveste humørbonden. Foto: Aina Løhre, Sørreisa kommune.

Kontaktperson: Landbruksleder i Sørreisa kommune, Kirsti Kleppe, e-post: k.kleppe@sorreisa.kommune.no, tlf. 77 87 52 41/99 20 49 41.
 

Stort kapitalbehov til bruksutbygging i Troms

Fylkesmannen har foretatt en kartlegging av kapitalbehovet for bruksutbygging i Troms, noe som viser relativt stor interesse for utbygging og modernisering spesielt for ku og sau. Men tallene viser også behov for midler både til kjøttproduksjon og egg, mens interessen for geitbruk ikke ser ut til samsvare med at Troms er det store geitfylket i landet.

Angitte byggekostnader på ca 140 millioner kr fordeler seg med 70 millioner kr for ku, 30 millioner kr for sau, 20 millioner kr for høns, 12 millioner kr for kjøtt og 5 millioner kr for geit. Om man bruker gjennomsnittssatser over år, vil behovet for tilskudd være på 30 millioner, mens Innovasjon Norge har ca 15 millioner kr til fordeling i 2011.

Imidlertid er det ikke alle i kartleggingen som har reelle planer om å bygge i 2011, men det forteller likevel at bønder i Troms viser engasjement til tross for avlingskrisen. Status for 2010 var at Innovasjon Norge innvilga 16 millioner kr i tilskudd med byggekostnader på 65 millioner kr, fordelt med ca 38 prosent sau, 20 prosent ku, 14 prosent kjøtt, 13 prosent gris, 7,5 prosent høns og 6 prosent for geit.


Foto: Nytt saufjøs hos Per-Helge Jacobsen Voldstad i Harstad. Alf Bjerkås fra Fylkesmannen sjekker tegninger og tomteforhold. Foto: Landbrukssjef Hans P. Dahle i Harstad.

Om de aktuelle byggeprosjektene blir finansiert, vil det i år bli 6-7 nye og/eller ombygde fjøs med melkeroboter. Dessuten er det flere robotfjøs sammen med store saubruk under oppføring, noe som tilsvarer estimerte byggekostnader på ca 130 millioner kr i Troms-landbruket.

Som kjent er byggeplanleggingen faset ut fra Fylkesmannen til Landbruk Nord, og i løpet av året vil også den byggetekniske rådgiving bli avviklet hos oss. Imidlertid vil vi i en overgangsfase bistå Innovasjon Norge og utbyggere med teknisk bistand og ferdiggodkjenning.

Kontaktperson: Avdelingsingeniør Alf Bjerkås hos Fylkesmannen i Troms, e-post abj@fmtr.no, tlf. 77 64 21 09.
 

Studietilbud i digital og muntlig historiefortelling

’Digital og muntlig historiefortelling i reiseliv og lokal matproduksjon’, er et nytt etter- og videreutdanningstilbud ved Universitetet i Tromsø. Studiet er initiert av Fylkesmannen i Troms og retter seg mot deltakere som driver, er ansatt i eller planlegger å starte opp et foretak innen opplevelsesbasert reiseliv eller lokal matproduksjon.

Digital og muntlig historiefortellinger i reiseliv og lokal matproduksjon preges av et bredt faglig innhold og varierte læringsformer, og består av to emner (moduler) totalt. Første emne, den digitale modulen: Fra identitet til salgsvare, startet 2. mars 2011. Den muntlige delen av studiet, del 2: Fra produkt til stedsutvikling, har planlagt oppstart høsten 2011.


Foto: Skoleelever på gårdsbesøk. Slåttnes Gård, Straumsbukta/Tromsø. Foto: Alf Bjerkås, Fylkesmannen i Troms.

Studiet er praktisk/teoretisk forankret, hvor studentene arbeider med utvikling av historier og fortellerkompetanse som tar utgangspunkt i egen bedrift og egne produkter. Historiene vil derfor være direkte anvendbare i den virksomhet studentene har. Studiet skal gi en økt forståelse av hvordan lokale ressursfortrinn i kultur, natur og historie, konkret kan bidra til å utvikle
opplevelsesbaserte reiselivs- og lokale matprodukter, formidling av disse, samt salg.

Kontaktperson: Rådgiver Siv Mari Eilertsen, e-post: sim@fmtr.no, tlf. 77 64 22 03.
 

Taubanekurs for skogsentreprenører

Troms og Nordland har en del bartreressurser som står i bratt terreng, hvor den eneste driftsløsningen er taubane. På samling for skogsentreprenører før jul i 2010, var det ønske fra noen av skogsentreprenørene fra Troms om et kurs i taubanedrift.

I uke 8 ble det gjennomført et taubanekurs i Bjerkvik i Nordland. Det var totalt 6 deltakere på kurset. 4 var fra selskapet “Skoging” i Nordland og 2 deltakere var selskapet til Magnus Ellingsen i Skånland i Troms. Instruktører på kurset var Nils Olaf Kyllo fra Skog og Landskap og Viljo Finnøen fra Aktivt Skogbruk.

Kurset var et ukekurs med en gjennomgang av teori omkring taubaner, ståltau, krefter og effekter i taubanesystemer, og ikke minst planlegging av taubanedrifter.

Deltakerne fikk prøve seg i praksis på hogstteknikk og rigging av bane i et barskogfelt i Bjerkvik. For å trene deltakerne var det lagt inn viktige øvelser om rigging av endefester og bardunering. Det ble også gått en stigningslinje i terrenget for å lære prinsippene for analysering av lengde på taubane med og uten bukk.

Et hovedtema på kurset var spleising av ståltau. Et ståltau som ryker under drift må kunne spleises ute i felt. Deltakerne ervervet seg god og nyttig kunnskap i løpet av kurset som vil komme til nytte i praktisk drift med taubane. Deltakerne var veldig godt fornøyd med utbyttet av kurset.


Foto: Øvelser i spleising av ståltau. Fra venstre: Magnus Ellingsen, instruktør Viljo Finnøen, Frode Karlsen, fylkesskogmester Brynjar Jørgensen, instruktør Nils Olaf Kyllo og Finn Dahl fra firmaet Skoging. De øvrige deltakerne fra firmaet “Skoging” var ikke tilstede under fotograferingen. Foto: Fylkesskogsjef Terje Dahl, Fylkesmannen i Troms.

Kontaktperson: Fylkesskogmester Brynjar Jørgensen, e-post: bjo@fmtr.no, tlf. 77 83 79 79.