Historisk arkiv

Historisk arkiv

Krafttak for klima i statsbudsjettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen tar et krafttak for klimaet i budsjettet for 2009, og foreslår fire milliarder kroner mer til klimarelaterte tiltak enn i 2008. Det blir sterk satsing på jernbane og annen kollektivtrafikk, fangst og lagring av CO2, forskning på fornybar energi, tiltak mot avskoging i fattige land samt klimainformasjon og overvåking.

Les mer om miljøvernbudsjettet 2009
 
– Regjeringen følger opp klimaforliket og satser offensivt for å få ned klimagassutslippene. Klimasatsingen er svært merkbar på flere departementers budsjetter, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Tiltak mot avskoging
Regjeringen foreslår å sette av i alt tre milliarder kroner til tiltak mot avskoging i fattige land på bistandsbudsjettet i Utenriksdepartementet. Av dette er 1,5 milliarder satt av til konkrete prosjekter, en økning på 1,1 milliarder kroner fra 2008. I tillegg foreslår regjeringen å gi tilsagn om ytterligere 1,5 milliarder kroner til slike tiltak, slik at man kan sette i gang prosjekter for dette beløpet i 2009.

– Ved å støtte arbeidet mot avskoging i fattige land, kan Norge gi et avgjørende bidrag både til utslippsreduksjon og bærekraftig utvikling. Regjeringens klima- og skogsatsing er et nybrottsarbeid der Norge viser vei internasjonalt, sier Erik Solheim.

Les mer om klima- og skogprosjektet

Les faktaark om regjeringens klima- og skogprosjekt (pdf - 820 kb)

Overvåking, klimainformasjon og andre tiltak
Miljøverndepartementet bruker 157 millioner kroner til klimatiltak i 2009, en økning på hele 129 millioner. Pengene går blant annet til overvåking, forskning, klimainformasjon, miljøsamarbeidet Framtidens byer og de internasjonale klimaforhandlingene.

Regjeringen øker innsatsen for overvåkning av klimaendringene. Foto: Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt.
Regjeringen øker innsatsen for overvåkning av klimaendringene. Foto: Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt.

Regjeringen vil bruke 22 millioner kroner til et nytt kompetansesenter for is og klima ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø.

–Dette senteret skal bli et viktig norsk bidrag i det internasjonale arbeidet med å skaffe kunnskap om konsekvensene av at is og isbreer smelter. Det skal også skape økt forståelse for hvor viktig det er å redusere klimagassutslippene, sier Solheim.

Klimainnsatsen i polarstrøkene blir styrket med 13,3 millioner kroner, gjennom økte bevilgninger til Zeppelin målestasjon i Ny-Ålesund, styrking av infrastrukturen i Ny-Ålesund og gjenreising av den norske forskningsstasjonen på Bouvetøya i Antarktis. 

Norge skal ha en ledende rolle fram mot klimatoppmøtet i København i 2009. Statens forurensningstilsyn får økte bevilgninger til arbeidet med klimakonvensjonen og videreutvikling av nasjonal virkemiddelbruk.

Regjeringens informasjonskampanje Klimaløftet får økt sin støtte med åtte millioner kroner, til om lag 16 millioner kroner. Samtidig vil regjeringen bruke fem millioner kroner mer til tilpasning til klimaendringene her hjemme.

Jernbane og kollektivtransport
Satsingen på jernbane og kollektivtransport følges opp på Samferdselsdepartementets budsjett. Utgiftene til investeringer, vedlikehold og drift i jernbanenettet foreslås økt med 1,27 milliarder kroner til 7,07 milliarder, blant annet til videre utbygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen. Det blir også foreslått å etablere et prøveprosjekt – Transnova – som skal fremme utvikling og bruk av mer miljøvennlige transportmidler. Det er satt av 50 millioner kroner til dette.

Det er satt av et nesten dobbelt så stort beløp til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene på Samferdselsdepartementets budsjett. Økningen er på 155,7 millioner kroner slik at samlet beløp blir på 323,4 millioner kroner.

Energi
Regjeringen foreslår å bruke mer enn 1,9 milliarder kroner til CO2-håndtering over Olje- og energidepartementets budsjett, en økning på 800 millioner. Disse pengene går blant annet til arbeidet med nasjonale prosjekter for karbonfangst og –lagring, forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi og drift av statsforetaket Gassnova SF.

Regjeringen følger opp klimaforliket med 300 millioner kroner til forskning på fornybar energi og karbonfangst og -lagring. Satsingen vil blant annet gå til å etablere forskningssentre for miljøvennlig energi og til en rekke forskningsprogrammer i Norges forskningsråd. 

Som oppfølging av klimaforliket vil etablerte ordninger for demonstrasjon av nye fornybare energiteknologier offshore bli langsiktig styrket med 150 millioner kroner.

Regjeringen vil om kort tid etablere et forum for strategisk samarbeid for klimaforskning  - Klima 21 - etter samme modell som har vært for energi- og for olje- og gass-sektoren.

Regjeringen legger fram en handlingsplan for det internasjonale arbeidet for karbonfangst og -lagring som klimatiltak. Det foreslås bevilget 20 millioner kroner over Olje- og energidepartementets budsjett til arbeidet med oppfølging av handlingsplan for å fremme utvikling og bruk av CO2-håndtering internasjonalt.

Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering blir tilført nye 10 milliarder kroner i 2009 slik at fondet blir på 20 milliarder kroner. Det gir en langsiktig styrking av arbeidet. Energifondet som forvaltes av Enova blir i 2009 tilført mer enn 1,4 milliarder kroner. I tillegg foreslås det 40 millioner kroner til energisparing i husholdninger og 30 millioner kroner til etablering av infrastruktur for naturgass. Enovas budsjett øker totalt med 21 millioner kroner.

Kvoter og avgifter
Det foreslås å bruke 715 millioner kroner til kjøp av klimakvoter over Finansdepartementets budsjett. Det utgjør en økning på 210 millioner kroner. Det gis også en fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av utslippskvoter utover dette for inntil 6,3 milliarder kroner, en økning på 2,7 milliarder. Til kjøp av klimakvoter for statsansattes internasjonale tjenestereiser med fly blir det foreslått 8,4 millioner kroner og en fullmakt på inntil 10,5 millioner kroner utover dette.

Regjeringen fortsetter å legge om engangsavgiften for biler i miljøvennlig retning. Dette gjøres ved å justere CO2-komponenten i engangsavgiften for å fremme kjøp av biler med utslipp under 120 gram CO2 per kilometer. Biler med høyere CO2-utslipp enn 250 gram per kilometer får økt avgift. Omleggingen vil bidra til at bilparken i framtiden får lavere utslipp enn i dag.

Hovedtall klima:

  • Tiltak mot avskoging: Økning på 1,1 milliarder til 1,5 milliarder kroner. Tilsagnsfullmakt 1,5 milliarder, slik at samlet satsing blir tre milliarder.
  • Miljøverndepartementets klimatiltak: Økning på 129 millioner til 157 millioner kroner
  • Jernbane: Økning på 1,27 milliarder til 7,07 milliarder kroner
  • Kollektivtransport: Tilskudd til kollektivtransport i storbyene øker med 155,7 millioner til 323,4 millioner kroner.
  • Karbonfangst- og lagring: Økning på 800 millioner kroner til 1,925 milliarder kroner.
  • Forskning på fornybar energi og karbonfangst- og lagring: Økning på 300 millioner kroner
  • Transnova: Det settes av 50 millioner kroner til å etablere et prøveprosjekt for mer miljøvennlig transport
  • Fornybar energi offshore: 150 millioner til langsiktig styrking av ordninger for demonstrasjon av nye fornybare energiteknologier offshore.