Historisk arkiv

Første fylkesdelplan for vindkraft i Norge godkjent av Miljøverndepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet har i dag godkjent fylkesdelplan for vindkraft i Rogaland – ytre del. Fylkesdelplanen er den første i sitt slag i Norge og legger til rette for en betydelig utbygging av vindkraft i fylket. Den gir et viktig regionalt bidrag til å nå Regjeringens målsetting om utbygging av ny fornybar energi.

Miljøverndepartementet har i dag godkjent fylkesdelplan for vindkraft i Rogaland – ytre del. Fylkesdelplanen er den første i sitt slag i Norge og legger til rette for en betydelig utbygging av vindkraft i fylket. Den gir et viktig regionalt bidrag til å nå Regjeringens målsetting om utbygging av ny fornybar energi.

– Planen medvirker til at utbygging skjer i områder der konfliktene med andre miljø- og samfunnshensyn er akseptable, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Departementet mener at det gjennom planen er gjort et nybrottsarbeid når det gjelder kartlegging og regionale avveiinger for å legge til rette for utbygging av vindkraft.  

I noen områder mener likevel departementet at konfliktnivået knyttet til naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø er høyere enn det som framgår av planen.  I disse områdene bør det stilles strenge krav til utredning ved eventuelle planer om utbygging, understreker Erik Solheim. 

Solheim sier videre at det er viktig å legge til rette for konsentrert utbygging. Dette vil bidra til at inngrepene i naturen begrenses til færre områder, og det vil også kunne redusere behovet for utbygging av nye kraftledninger.

Regjeringen vedtok i 2007 Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraft-anlegg. I retningslinjene ble regionale planer for vindkraft lansert som et egnet virke-middel for helhetlige vurderinger av områder som er aktuelle for vindkraftutbygging.
Det arbeides nå med regionale planer for vindkraft i flere andre kystfylker, og departe-mentet vil i tida framover få disse planene til godkjenning.

Les godkjenningsbrevet