Historisk arkiv

Endringer i plan- og bygningsloven på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

For å legge til rette for mer fleksible og effektive planprosesser, har Miljøverndepartementet i dag sendt forslag til endringer i plan- og bygningsloven (plandelen) på høring.

Dagens lovverk innebærer at private detaljreguleringer må igangsettes senest fem år etter planvedtak. For å legge til rette for at flere prosjekter kan bygges ut, åpnes det opp for at kommunen kan sette en frist på inntil ti år for slik utbyggingsoppstart.

Det foreslås også flere frister knyttet til sluttbehandlingen av plansaker: Tidsbruken begrenses til tolv uker etter høring før en sak fremmes for behandling i kommunen. Ved innsigelse skal kommunen innen to uker etter kommunestyrevedtak oversende saken til fylkesmannen, som deretter innen fire uker bør sende saken videre til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Det foreslås i tillegg enkelte endringer i bestemmelsene om konsekvensutredninger. Dette vil legge til rette for mer fleksible behandlingsprosesser for planer og tiltak som har begrenset omfang.

Høringsdokumentene er tilgjengelige her. Frist for uttalelser er den 9. desember 2013.