Historisk arkiv

Første felles strategi for areal og transportplanlegging:

Miljøvennlig byutvikling i Oslo/Akershus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Bosetting, arealbruk og transport må sees i sammenheng. Dette er kjernen i den første planstrategien for Akershus og Oslo, som miljøvernministeren nå har godkjent. Strategien gir alternative framtidsbilder for bosetting og arealbruk i Oslo og Akershus – i miljøvennlig retning.

– Oslo og Akershus er allerede et felles bolig- og arbeidsmarked, og vi må legge enda bedre til rette for det i framtida. Da trenger vi gode transportløsninger og mindre privatbilisme. Strategien er et viktig grunnlag for det framtidige forpliktende samarbeidet mellom staten, Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og kommunene i Akershus om areal og transport. Den vil gjøre det mulig å utnytte arealene bedre, styrke kollektivknutepunkter og etablere langsiktige byggegrenser mot matjorda, marka og strandsonen, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Arbeidet med et felles plansamarbeid ble satt i gang etter at Stortinget vedtok et pålagt regionalt plansamarbeid mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om areal- og transportplanlegging. Både Akershus fylkesting og Oslo bystyre har tidligere vedtatt strategien og programmet. Miljøverndepartementet har nå godkjent planstrategien med noen endringer.

– Regjeringen har lenge pekt på at vi trenger mer samordnet styring i Oslo og Akershus. Det har til nå ikke vært noen samlet innsats på politisk nivå mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Nå kan vi få til et felles grep med overordnet regional planlegging innen areal og transport. Det er helt nødvendig både av hensyn til innbyggerne og miljøet, sier Solhjell.

Miljøverndepartementet skriver i sin godkjenning at de forventer at Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og kommunene i Akershus forplikter seg til å stå sammen om det videre regionale planarbeidet.  Departementet skriver også at det et viktig at areal- og transportpolitiske virkemidler samordnes. Samtidig må det legges til rette for bedre framkommelighet for persontransporten samt en reduksjon i privatbilbruken og økt andel av dem som reiser kollektivt, på sykkel eller til fots. Næringslivets behov for effektiv transport og godshåndtering blir også belyst i strategien.

– Det blir viktig å skape en felles politisk holdning til at man i fellesskap løser de utfordringene man står overfor.  Spesielt gjelder det å finne gode og helhetlige løsninger for utbygging av boliger med den befolkningsveksten som er forventet i regionen, skriver departementet. 

Bård Vegar Solhjell understreker at det er viktig at befolkningen bosetter seg mer konsentrert slik at den kan betjenes kollektivt. Dette må skje gjennom samarbeid mellom kommuner – på tvers av kommunegrenser.

Miljøverndepartementet mener at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune bør tilstrebe en helhetlig tilnærming i virkemiddelbruken hvor det går tydelig fram hvordan trafikk- og miljøutfordringene skal håndteres på kort og lang sikt for å redusere biltrafikken og dermed bedre luftkvaliteten.  I denne forbindelse oppfordres det til å vurdere bruk av restriktive tiltak som for eksempel køprising og parkeringspolitikk.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har nå etablert et felles plansekretariat for det videre plansamarbeidet, delfinansiert av departementet.

Miljøverndepartementet forventer at enigheten som planstrategien viser, også legges til grunn i andre plan- og strategiarbeider som Oslo kommune og Akershus fylkeskommune deltar i.  Det gjelder så vel prioriteringer i Oslopakke 3 som utviklingen av transporttilbudet fra Ruter AS. 

Miljøverndepartementet understreker at man ikke får noen varig løsning på utfordringene uten et samarbeid med kommunene i Akershus.  Det er kommunene som har arealmyndigheten og som tar de endelige avgjørelsene i slike saker. Dersom kommunene ikke prioriterer i henhold til planen, vil man ikke nå de målene som er satt. 

Miljøverndepartementet vil vurdere om kommunale planer er i samsvar med den regionale planens mål og premisser ved en eventuell sentral behandling av kommunale planer.