Historisk arkiv

How to do business with India

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Statsråd Dag Terje Andersens innlegg under seminaret "How to do business with India" i Mumbai 29. oktober 2006

Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

How to do business with India

Statsrådens innlegg under seminaret "How to do business with India" i Mumbai 29. oktober 2006.

Kjære alle sammen,

Antallet næringslivsrepresentanter under dette offisielle besøket er rekordstort. Dette er et klart signal fra norsk næringsliv om at India vurderes som et spennende og interessant marked.

Som nærings- og handelsminister er jeg her fordi India er et land Regjeringen satser på. Og jeg er her fordi jeg ønsker å støtte norsk næringsliv i deres innsats mot det indiske markedet. Under besøket vil jeg møte mine indiske kolleger og jeg vil bruke anledningen til å fremme norsk næringslivs interesser i India. Deriblant vil jeg promotere Norges og de andre EFTA-landenes interesse for en frihandelsavtale med India. Og skipsfart er et annet område jeg vil trekke frem i samtalene. India er utvilsomt et viktig og interessant marked for norsk skipsfart. Og det er mange indiske sjøfolk på norske skip. Vi arbeider i dag med å få til en bilateral skipsfartsavtale. Avtalen vil gi den norske rederinæringen bedre kommersielle vilkår i India. Begge disse avtalene vil lette markedsadgangen for norsk næringsliv til India.

Hva gjør India til et attraktivt marked for norsk næringsliv? Og hva gjør regjeringen for å tilrettelegge for norsk næringslivs satsing i markeder som India?

India er et sterkt fremadstormende land på mange områder. Landet er opphav til en rekke kulturer, religioner og filosofier. Og markerer seg nå som en voksende politisk og økonomisk makt. India har stor regional betydning når det kommer til politisk stabilitet og sosial og økonomisk utvikling. Landet har også en betydelig innflytelse på håndtering av konflikter i regionen, som blant annet Afghanistan og Nepal. Både i kraft av sin størrelse og som følge av den sterke økonomiske utviklingen i landet, ser vi en stadig økende global rolle for India. Dette er særlig synlig i forholdet til WTO. India er en hovedaktør i WTO-forhandlingene. Og har sammen med Brasil påtatt seg rollen som talsland for ”G-20-gruppen” av landbrukseksporterende utviklingsland. Ved siden av WTO-rammeverket har India den siste tiden sluttet en rekke samarbeidsavtaler og handelsavtaler med land som Chile, Sri Lanka, Thailand og Singapore.

I 2005 vokste den indiske økonomien med rundt 8 prosent. Dette er bare slått av Kina. Og det ser ut som om veksten fortsetter. Dette har naturlig nok betydning for verdensøkonomien. Og ikke minst for norsk næringsliv som er avhengig av tilgang til større markeder enn hjemmemarkedet. I dag er rundt 35 norske bedrifter etablert i India, og interessen er tiltagende.

En av disse er offshore-leverandøren Fantoft Process Technologies. Fantoft tilbyr blant annet utvikling og anvendelse av software for dynamisk simulering til olje- og gassindustrien. Som en liten internasjonal bedrift var Fantoft for et par år siden konkurranseutsatt med relativt dyr arbeidskraft. For å øke konkurransekraften var det derfor nødvendig for bedriften å søke tilgang på rimeligere og høyt kvalifisert arbeidskraft. Ved hjelp av Innovasjon Norge og Norads MatchMaking Program fikk bedriften identifisert mulige samarbeidspartnere i India. I januar i år etablerte Fantoft et heleid datterselskap her i Mumbai, med rundt 10 indiske ingeniører ansatt. I denne prosessen var det ingen arbeidsplasser i Norge som gikk tapt. Allerede i dag er bedriften i ferd med å vurdere 10-15 indiske prospekter. Et viktig suksesskriterium er forståelsen av kulturforskjeller mellom Norge og India. Dette innebærer blant annet at Fantofts indiske medarbeidere får reise til Norge på opplæring ved hovedkontoret i Sandvika. Fantofts historie bør være til inspirasjon for mange norske bedrifter som søker å hevde seg internasjonalt. Det er viktig å tilpasse seg den stadig endrende globaløkonomien. Det er viktig å etablere nettverk over landegrenser. Og det er viktig å søke nye samarbeidsformer og muligheter. I denne sammenheng er Norads MatchMaking Program et unikt virkemiddel. Ikke minst fordi programmet kobler næringspolitiske med utviklingspolitiske virkemidler. Dette bidrar til økt verdiskapning og sysselsetting i India.

Regjeringen ønsker å tilrettelegge for at flere bedrifter som Fantoft skal lykkes i det indiske markedet. Derfor fører vi en aktiv og forutsigbar næringspolitikk. Vårt mål er å gi dere stabilitet til å satse inn i fremtiden. I forholdet til India innebærer dette at det satses på å styrke og videreutvikle samarbeidsplattformene våre.

Nærings- og handelsdepartementets arbeid for internasjonalisering skjer blant annet gjennom:

  • vår besøksvirksomhet,
  • bilaterale kommisjoner og fora,
  • politisk fremme av enkeltsaker for næringslivet,
  • deltakelse i internasjonale organisasjoner og
  • omdømmearbeid.

I tillegg har vi næringsrettede virkemidler som Innovasjon Norge, Eksportfinans, GIEK og 108-ordningen som tilrettelegger for norske bedrifters etablering og virke i utlandet.

Under dette besøket vil det være fokus på indisk-norsk samarbeid innen energisektoren, maritim sektor, marin sektor, handels- og tjenestesektoren og reiseliv. Jeg er overbevist om at både norsk og indisk næringsliv vil tjene på et nærmere samarbeid på disse områdene.

Jeg ser frem til konstruktive diskusjoner og meningsutvekslinger de neste dagene.

Da gjenstår det for meg å ønske dere alle et riktig givende opphold her i India!

Takk for meg!