Historisk arkiv

Åpningsprosess ved Jan Mayen - konsekvensutredning sendes på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet sender i dag ut konsekvensutredningen for petroleumsaktivitet ved Jan Mayen på høring. I løpet av de neste tre månedene inviteres det til kommentarer på det faglige arbeidet som er gjennomført.

Konsekvensutredningen er en del av åpningsprosessen for norske havområder ved Jan Mayen. I tillegg gjennomføres en geologisk kartlegging. Forutsatt at konsekvensutredningen gir grunnlag for det, vil regjeringen legge fram en stortingsmelding som anbefaler åpning for petroleumsvirksomhet.

- Havområdene ved Jan Mayen kan inneholde betydelige olje- og gassressurser. Konsekvensutredningen sendes nå på høring slik at berørte parter kan komme med innspill og bidra til kvalitetssikring av det utredningsarbeidet som er gjennomført, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Oljedirektoratet har tidligere gjort begrensede undersøkelser av potensialet for olje og gass ved Jan Mayen. Som en del av åpningsprosessen har direktoratet i 2011 og 2012 gjennomført ny geologisk kartlegging. De første resultater fra kartleggingen vil bli lagt fram tidlig i 2013.

Konsekvensutredningen oppsummerer fagutredninger utført av statens egne fagetater og uavhengige fagmiljøer. Utredningene dekker forhold som er definert i et utredningsprogram som ble fastsatt etter offentlig høring høsten 2011.

Et større akuttutslipp kan ha negativ miljøpåvirkning, men sannsynligheten for at en slik hendelse skal inntreffe er svært lav.

Konsekvensutredningen sendes med dette på offentlig høring og gir berørte interesser mulighet til å komme med innspill til det faglige arbeidet som er gjennomført, for således å sikre god faglig kvalitet. Det er satt av tre måneder til høring av konsekvensutredningen. Høringsinstansene og andre med interesse for saken bes om å oversende sine kommentarer til Olje- og energidepartementet innen 16. januar 2013.

Konsekvensutredningen, innkomne høringsuttalelser og vurderingen av ressurspotensialet vil utgjøre det faglige grunnlaget for en eventuell beslutning om å åpne området for petroleumsvirksomhet.

Departementet sender samtidig ut konsekvensutredning for Barentshavet sørøst på høring.

###

BAKGRUNN

Før et område på norsk sokkel kan åpnes for petroleumsaktivitet må det i henhold til petroleumslovens § 3-1 gjennomføres en åpningsprosess. Petroleumsloven gir hjemmel for ressursforvaltningen, herunder igangsetting av åpningsprosesser. En åpningsprosess har som formål å utrede det faglige grunnlaget for Stortingets beslutning om åpning.

Åpningsprosessen består av to deler. Den ene delen er en kartlegging av geologien og dermed ressurspotensialet i området. Den andre delen er en konsekvensutredning. Hensikten med konsekvensutredningen er å fremskaffe et grunnlag for å avveie ulike interesser og forhold av betydning for anbefaling om åpning. Utredningen skal inneholde en vurdering av de nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten, mulig fare for forurensninger samt økonomiske og sosiale virkninger av petroleumsvirksomhet i utredningsområdet. En slik vurdering gjøres ved at det utarbeides en konsekvensutredning i regi av Olje- og energidepartementet.

Jan Mayen er en del av kongeriket Norge. Øya og bergartene under den, regnes i sin helhet som vulkanske. Det meste av mikrokontinentet sør for øya er dekket eller påvirket av lavabergarter, men består også av bergarter som gir muligheter for funn av olje og gass. Det geologiske datagrunnlaget i området har vært for mangelfullt til at Oljedirektoratet har kunnet gi et estimat for petroleumsressursene i området. Den geologiske kartleggingen som Oljedirektoratet gjennomfører vil øke kunnskapen, men mengden utvinnbare ressurser kan kun klargjøres gjennom åpning og påfølgende leteboringer.

Norge og Island har avtalt at det skal etableres et særlig samarbeid når det gjelder petroleumsvirksomhet i et nærmere definert område mellom Island og Jan Mayen (se kart). Island gjennomfører for tiden sin andre konsesjonsrunde og planlegger tildeling av utvinningstillatelser mot slutten av 2012.

Involvering av berørte parter og kvalitetssikring er viktige elementer i konsekvens­utredningsprosessen. Både forslaget til program for konsekvensutredning og selve konsekvensutredningen sendes derfor på offentlig høring. Med utgangspunkt i kunnskapsstatus, ble programmet for konsekvensutredningen endelig fastsatt høsten 2011. Et omfattende utredningsarbeid for å fremskaffe ytterligere og oppdatert kunnskap er gjennomført. Konsekvensutredningen sammenfatter det oppdaterte, styrkede kunnskapsgrunnlaget.

Les mer om konsekvensutredningen for Jan Mayen.