Historisk arkiv

Etablerer senter for økt utvinning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har besluttet å opprette et forskningssenter for økt utvinning. Senteret er ledd i oppfølgingen av stortingsmelding om petroleumsvirksomheten som ble lagt fram i 2011.

- Dagens planer for norsk sokkel gir en forventet gjennomsnittlig utvinningsgrad på 46 prosent. Det er i verdenstoppen. Men vi må ha enda høyere ambisjoner. Uten utvikling og bruk av teknologi og kunnskap står vi i fare for at mye av den gjenværende oljen blir liggende igjen. Senteret skal arbeide med hvordan vi kan få opp den vanskeligst tilgjengelige oljen. Det er behov for å ta i bruk avanserte utvinningsmetoder for å utnytte disse ressursene lønnsomt, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Målet er at forskningssenteret skal være i drift i løpet av 2013. Norges Forskningsråd har fått ansvaret for utlysning og tildeling. I tråd med etablert praksis vil åpen konkurranse gjelde.

Høy vitenskapelig kvalitet vil være et hovedkriterium. Formålet er å bidra til næringsrettet forskning, forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor økt utvinning på norsk sokkel. Senteret skal legge til rette for økt samarbeid mellom industrien og forskningsmiljøene og bidra til rask implementering av ny teknologi.

- Betydningen av at vi øker utvinningen fra modne felt kan ikke overdrives. En prosent økning av utvinningsgraden på norsk sokkel tilsvarer med dagens oljepris over 300 milliarder kroner i økte inntekter. God og forsvarlig forvaltning av olje- og gassressursene innebærer at alle lønnsomme ressurser produseres, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Norge har sammenliknet med andre petroleumsproduserende land en høy utvinningsgrad basert på kontinuerlig teknologiutvikling.  Metoder for økt utvinning er et prioritert område for både myndigheter og industri.  Gjennom en styrking av forskningsinnsatsen vil departementet bidra til fremtidig ressursutnyttelse og at næringens konkurranseevne videreutvikles.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe besøkte Ekofisk i anledning annonseringen av et forskningssenter for økt utvinning. I borekontrollrommet på Maersk Gallant får statsråden en demonstrasjon av hvordan avansert teknologi tas i bruk for å øke utvinningsgraden på Ekofisk. (Foto: Lise Rist/OED)
Lyse fremtidsutsikter for norsk sokkel hvis man lykkes med å øke utvinningsgraden fra eksisterende felt. Olje- og energiminister Ola Borten Moe (t.h.) og ConocoPhillips driftsdirektør Brage Sandstad skuer ut på en nyankommet oppjekkbar borerigg. Denne skal klargjøre Ekofisk for høyteknologiske undervannsinstallasjoner fra Kongsberg som gjør at vi kan produsere mer fra eksisterende felt før de legges ned. (Foto: Lise Rist/OED)