Historisk arkiv

Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Det er viktig å redusere konfliktnivået når samferdselsprosjekt planlegges. Ved å åpne for fysisk kompensasjon som virkemiddel ved utbygging, kan en begrense omdisponering av dyrket jord og redusere planleggingstiden for samferdselsprosjekt. Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med offentliggjøring av rapporten ”Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging”.

- Det er viktig å redusere konfliktnivået når samferdselsprosjekt planlegges. Ved å åpne for fysisk kompensasjon som virkemiddel ved utbygging, kan en begrense omdisponering av dyrket jord og redusere planleggingstiden for samferdselsprosjekt. Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med offentliggjøring av rapporten ”Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging”.

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av Samferdselsdepartementet.

Arbeidsgruppen mener fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturverdier er et virkemiddel som kan tas i bruk for å bidra til å oppnå nasjonale mål om å redusere tapet av naturmangfold og redusere omdisponering av dyrket jord.

Fysisk kompensasjon betyr erstatning for dyrket jord eller naturområder som faller bort eller blir ødelagt i forbindelse med samferdselsprosjekt. Det kan for eksempel gjøres ved å opparbeide dyrket mark av minst like god kvalitet på et annet sted, eller flytte et naturområde.

Arbeidsgruppen anbefaler at det igangsettes pilotprosjekter med fysisk kompensasjon av jordbruks- og naturområder knyttet til store samferdselsutbygginger.

Hvis fysisk kompensasjon etter hvert skal tas i bruk som et generelt virkemiddel, anbefaler arbeidsgruppen å vurdere endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredning.

Arbeidsgruppen har bestått av deltakere fra Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Statens landbruksforvaltning, Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Avinor AS, Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning. Avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet, Per-André Torper, har ledet arbeidsgruppen.

Les mer om arbeidsgruppens anbefalinger i rapporten her.
Rapporten er sendt på høring. Les mer her.