§ 1 - Yrkesskadeforsikring - forsikring av utlendinger på utenlandske skip

Saksnr. 1996/10029 E KJR
Dato: 09.12.1996

 

Yrkesskadeforsikring - forsikring av utlendinger på utenlandske skip

Vi viser til brev 4 desember 1996 og takker for innspill til vårt utkast til svar til Arbeidsgiverforeningen for skip og offshorefartøyer.

Sosialdepartementet ber i brevet om en avklaring m h t vår fortolkning av forholdet mellom yrkesskadeforsikringsloven § 1 og yrkesskadeforsikringsforskriften del I punkt (2). Det er riktig at vi anser forskriften som uttømmende så langt den rekker, og at man for arbeidsforhold som faller utenfor forskriftsbestemmelsene, må falle tilbake på en fortolkning av hovedregelen i yrkesskadeforsikringsloven § 1.

Ettersom yrkesskadeforsikringsloven ikke legger vekt på arbeidstakerens bosted ved fastleggingen av forsikringspliktens utstrekning, vil unntaksbestemmelsen i forskriften punkt (2) første ledd siste punktum bokstav b også omfatte utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge.

Som Sosialdepartementet kjenner til, er forskriften om yrkesskadeforsikringslovens stedlige virkeområde for tiden under revisjon, jf høringsbrev 18 november 1996. Forholdet mellom forsikringsplikten for utlendinger på NIS-skip og utenlandske skip vil være et spørsmål som det i den sammenheng vil være naturlig å vurdere nærmere, blant annet i lys av høringsinstansenes uttalelser, jf punkt 2.9 i høringsbrevet.