§ 1 - Yrkesskadeforsikring - Svalbard

Saksnr. 1997/09815 E
Dato: 19.02.1998

 

Yrkesskadeforsikring - Svalbard

Vi viser til brev 7 oktober 1997, hvor det reises spørsmål om forsikringsplikt etter yrkesskadeforsikringsloven for de russiske og ukrainske ansatte i den russiske gruvevirksomheten på Svalbard. Vi beklager at det har tatt så lang tid å besvare henvendelsen.

1. Yrkesskadeforsikringsloven § 1 første ledd bestemmer at loven gjelder ved personskade påført arbeidstakere hos arbeidsgivere "i riket". Det fremgår av forarbeidene til loven at "i riket" er ment å omfatte Svalbard, jf Ot prp nr 44 (1988-89) s 85. Vi antar at dette er tilstrekkelig til å slå fast at loven i utgangspunktet gjelder for Svalbard, jf lov 17 juli 1925 nr 11 om Svalbard § 2.

2. Med hjemmel i yrkesskadeforsikringsloven § 1 annet ledd bokstav b er det i forskrift 13 oktober 1989 nr 1041 del I nr (1) fastsatt i hvilken utstrekning loven gjelder for utenlandske ansatte hos utenlandske arbeidsgivere i Norge.  (For ordens skyld nevnes at bestemmelsen ble endret ved Regjeringens resolusjon 6 november 1997 med ikrafttredelse 1 januar 1998. Siden endringene først og fremst var av presiserende art, kan vi imidlertid ikke se at det har betydning for resultatet om man vurderer spørsmålet etter den gamle eller den nye ordlyden.) I forskriften slik den nå lyder, bestemmes det at loven gjelder for utenlandske statsborgere som er ansatt hos arbeidsgivere som har hovedkontor i utlandet og driver virksomhet i Norge, i den utstrekning arbeidsgiveren plikter å betale arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven § 23-2. I dette tilfellet er arbeidsgiveren et selskap med hovedkontor i Russland. Videre synes det klart at arbeidsgiveren driver virksomhet i Norge. Vi viser her til at uttrykket "i Norge" må forstås på samme måte som etter lovens § 1, slik at Svalbard omfattes. Spørsmålet er dermed om det foreligger en plikt til å betale arbeidsgiveravgift for de russiske og ukrainske ansatte i den russiske gruvevirksomheten på Svalbard.

3. Plikt til å betale arbeidsgiveravgift for personer som oppholder seg og har inntekt på Svalbard, er regulert i forskrift 15 desember 1997 nr 1305 § 6. Det følger av denne bestemmelsen at det avgjørende er om arbeidstakeren er trygdet etter folketrygdloven § 2-3. Den nevnte forskriftsbestemmelsen avløser § 2 i forskrift 25 juli 1967 nr 8899, som hadde en tilsvarende bestemmelse. Etter folketrygdloven § 2-3 beholder et medlem i trygden medlemskapet dersom medlemmet bosetter seg eller tar opphold på Svalbard. Medlem i trygden er etter §§ 2-1 og 2-2 personer som er bosatt "i Norge" eller arbeidstaker "i Norge". Loven må forstås slik at uttrykket "i Norge" i denne sammenheng ikke omfatter Svalbard, siden § 2-3 ellers ville gi liten mening. Etter annet ledd i § 2-3 blir en person som ikke er medlem i trygden, likevel medlem dersom han eller hun tar arbeid for en norsk arbeidsgiver som driver virksomhet på Svalbard. Vi forstår etter dette reglene slik at russiske og ukrainske arbeidstakere i den russiske gruvevirksomheten på Svalbard ikke er trygdet etter folketrygdloven. Det er dermed ikke plikt til å betale arbeidsgiveravgift for dem, og etter vårt syn er de heller ikke omfattet av yrkesskadeforsikringsloven.

4. Som Yrkesskadeforsikringsforeningen er kjent med, har Justisdepartementet ikke myndighet til å avgjøre krav om erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven. En eventuell tvist om rettigheter etter yrkesskadeforsikringsloven for ansatte i den russiske gruvevirksomheten på Svalbard, hører under domstolene.