§ 1 - Yrkesskadeforsikringslovens anvendelse for ansatte på skip registert i utlandet

Saksnr. 200404847 EP IHO
Dato: 14.03.2007

 

Yrkesskadeforsikringslovens anvendelse for ansatte på skip registrert i utlandet

Vi viser til tidligere korrespondanse om ovennevnte problemstilling, senest e-post 23. februar 2007 fra Norges Rederiforbund.

Under henvisning til brev herfra 23. februar 2007 bes det i henvendelsen av samme dato fra Norges Rederiforbund om en presisering av anvendelsen av lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring (yrkesskadeforsikringsloven) på arbeidsforhold i petroleumsvirksomheten.

Yrkesskadeforsikringsloven gjelder arbeidsforhold i Norge, jf. loven § 1 første ledd. Annet ledd åpner for at det kan fastsettes særskilte regler om lovens virkeområde for enkelte arbeidsforhold som alle har det til felles at de i tillegg til tilknytningen til Norge, også har tilknytning til andre stater eller områder hvor norsk jurisdiksjon er begrenset. Slike regler er gitt i forskrift 13. oktober 1989 nr. 1041 til lov om yrkesskadeforsikring (yrkesskadeforsikringsforskriften) del I.

Det følger av yrkesskadeforskriften del I avsnitt (4) at yrkesskadeforsikringsloven gjelder for arbeid innenfor petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Når det gjelder hva som omfattes av begrepet ”petroleumsvirksomhet”, kan det være naturlig å se hen til lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven), hvor dette begrepet er definert i § 1-6 bokstav c.