§ 14 Valg av medlemmer til styret i kommunale foretak

Vi viser til brev 14. april 2016, hvor det bes om en lovtolkning av om valgreglene i kommuneloven § 14, herunder bostedskravet i nr. 1 bokstav a, gjelder for valg av medlemmer til styret i kommunale foretak.

Departementets vurdering

Departementet vil i det følgende gi uttrykk for vårt syn på hvilke regler som gjelder ved valg av medlemmer til styret i kommunale foretak.

Kommuneloven § 14 inneholder bestemmelser om hvem som er valgbare til ulike folkevalgte organer. Det følger av § 14 nr. 1 bokstav a at en person er valgbar til folkevalgte organer i kommunen dersom vedkommende har stemmerett ved valg til kommunestyret og står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når valgte finner sted. Denne bestemmelsen gjelder imidlertid ikke for valg til styret i kommunale foretak, jf. innledningen i bestemmelsen.

For valg av medlemmer til andre folkevalgte organer enn de som er nevnt i § 14 nr. 1, gjelder § 14 nr. 2. § 14 nr. 2 lyder:

"Den som har tapt sin stemmerett eller foretar revisjon for vedkommende kommune eller fylkeskommune, er utelukket fra valg til også andre folkevalgte organer enn nevnt i nr. 1."

Kommuneloven § 65 inneholder regler om sammensetning av styret i kommunale foretak. I forarbeidene til denne bestemmelsen, jf. Ot. Prp. nr. 53 (1997–98) s. 121, står det følgende:

"Styret for kommunalt foretak vil være et kommunalt eller et fylkeskommunalt organ som omfattes av kommuneloven kap. 2, og reglene i kommuneloven §§ 14 nr 2, 3, 15 nr 1 og 16 nr 1, 3 og 4 gjelder derfor."

Det må etter dette kunne legges til grunn at styret i et kommunalt foretak er et folkevalgt organ hvor valgbarheten til styret blir regulert av § 14 nr. 2 (og § 65 nr. 2). Innholdet i § 14 nr. 2 er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 42 (1991–92) s. 270-271, hvor det heter:

"Etter nr. 2 står altså kommunen/fylkeskommunen i utgangspunktet fritt til å bestemme hvem som skal velges, ubundet av de valgbarhetsregler som gjelder for de i nr. 1 nevnte organer. […] Det vil derfor ikke være noe til hinder for at f.eks. administrasjonssjefen velges inn i styret for en kommunal institusjon, eller at det til et slikt styre velges en person som ikke er bosatt i kommunen/fylkeskommunen."

Hvem som kan velges til styret i kommunale foretak er også omtalt i Ot.prp. nr. 17 (2008–2009) på side 54. Her legger departementet til grunn at en person som er kommuneråd i én kommune, kan velges inn i styret i et kommunalt foretak i en annen kommune. En person som sitter i kommunerådet må være bosatt i denne kommunen, jf. § 14 nr. 1. For at vedkommende skal kunne velges til styret i et kommunalt foretak i en annen kommune, kan det ikke gjelde et krav om at styremedlemmer i kommunale foretak må bo i kommunen hvor foretaket er opprettet. Det følger av dette at en person kan velges til styret i et kommunalt foretak i en annen kommune enn der han eller hun er bosatt.

Departementet legger på denne bakgrunn til grunn at styremedlemmer i kommunale foretak ikke må bo i den kommunen som har opprettet foretaket. Det samme standpunktet er for øvrig lagt til grunn av Bernt i note nr. 140 til kommuneloven § 14 nr. 2 på rettsdata.no (Gyldendal Rettsdata) og i Overå/Bernt Kommuneloven med kommentarer (6. utg. 2014) s. 121 flg. 

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Jan Morten Sundeid
fagdirektør