Tomtefestelova

§ 15 - Spørsmål om lov om tomtefeste § 15 første og andre ledd

Saksnummer: 200400848
EP ATO

 

Dato: 08.03.2005

 

Spørsmål om lov om tomtefeste § 15 første og andre ledd

Vi viser til e-post 28. februar 2005 fra rådgiver Bjørn Lauritzen, Norges Skogeierforbund, der det stilles to spørsmål til lov om tomtefeste § 15 første og andre ledd, slik disse lyder etter endringer iverksatt fra 1. november 2004. Første og andre ledd gir regler for regulering av festeavgift ved feste av tomt til bolighus og til fritidshus, mens andre festeforhold er regulert i tredje ledd. Av lovens § 4 følger det at ingen av partene kan gjøre gjeldende avtalevilkår uten at dette er forenlig med det som følger av § 15.

1. Lov om tomtefeste § 15 første ledd andre punktum fastsetter at utgangspunktet for regulering av festeavgift etter første ledd, der festeavgiften har blitt regulert før, er den festeavgiften som ”lovleg” ble ”innkrevd” etter forrige regulering. Dette innebærer at utgangspunktet for regulering skal være den avgiften som ble ”innkrevd”, men bare dersom innkrevingen også var ”lovleg”. En rekke forhold kan etter forholdene tenkes å ha gjort at en innkrevd festeavgift ikke har vært ”lovleg”, herunder bl.a. hvis det ble innkrevet høyere festeavgift enn det som var i samsvar med tidligere forskrift 21. desember 1990 nr. 1023 om forhøyelse av festeavgifter, utfyllende forskrifter som ble fastsatt med hjemmel i denne, og gjeldende forskrift 8. juni 2001 nr. 570 om tomtefeste m.m. § 2.

2. Etter lov om tomtefeste § 15 andre ledd er det fastsatt særlige regler for festeavtaler gjort før 1. januar 2002, for den første reguleringen av festeavgiften etter 1. januar 2002. Reglene gjelder som det fremgår ”for den første reguleringen”. Reglene i andre ledd nr. 1 og 2 vil komme til anvendelse når bortfesteren krever det ved denne reguleringen. Hvis bortfesteren ikke krever reglene her lagt til grunn, faller man tilbake på første ledd. Første ledd vil også gjelde ved alle reguleringer etter ”den første reguleringa etter 1. januar 2002”.

I den grad andre ledd nr. 2 ved ”den første reguleringa etter 1. januar 2002” åpner for regulering av festeavgiften basert på hva som er avtalt, ligger den konkrete subsumsjon og den konkrete avtaletolkning utenfor det vi kan vurdere.