§  16 Opprykk og nyvalg

Spørsmål om suppleringsvalg til formannskapet og adgangen til endre rekkefølgen på varamedlemmene

Vi viser til tidligere korrespondanse om ovennevnte sak, sist din e-post 13. februar 2017.

Departementet kan ikke ta stilling til den aktuelle saken i Kristiansand kommune, men kan gi uttrykk for vår forståelse av regelverket omkring suppleringsvalg og en gruppes mulighet til å endre sine representanter til et utvalg.

Etter kommuneloven § 8 annet ledd følger det at medlemmer og varamedlemmer til formannskapet velges for fire år av gangen. Dette innebærer at det som utgangspunkt ikke er lov til å foreta en omorganisering eller nyvalg av formannskapet i løpet av en valgperiode. Dersom et medlem trer endelig ut av formannskapet, skal det velges et nytt medlem fra vedkommende gruppe, jf. § 16 nr. 3. Dette gjelder imidlertid bare for faste medlemmer av formannskapet, og gir ikke tilsvarende rett til å velge nye varamedlemmer dersom et varamedlem trer endelig ut av listen over varamedlemmer. Hvis et varamedlem trer endelig ut av listen, mener departementet at varamedlemslisten endres slik at alle under den plassen vedkommende hadde, "rykker" opp. På den måten vil det fremdeles innkalles varamedlemmer "i den nummerorden de er valgt", jf. § 16 nr. 1 første punktum.

Suppleringsvalg kommer til anvendelse når organet finner at antallet varamedlemmer til gruppen ikke er tilstrekkelig, jf. kommuneloven § 16 nr. 5. I slike tilfeller er det departementets oppfatning at de nyvalgte varamedlemmene skal inn på listen bak de varamedlemmene som allerede er valgt. Dette har vært lagt til grunn i flere uttalelser fra departementet. Dersom kommunen ønsker å endre på rekkefølgen blant de medlemmene som allerede er valgt som varamedlemmer til formannskapet, vil dette falle utenfor reglene om suppleringsvalg, og må anses som et ønske om å omorganisere varamedlemmene til formannskapet på en måte det i dag trolig ikke er adgang til.  

Når det gjelder ønsket om endringer i helse- og sosialstyret, følger det av § 10 nr. 6 at kommunestyret kan selv omorganisere faste utvalg og komiteer. Tilsvarende bestemmelse er i § 10 a nr. 7 for kommunestyrekomiteer. Felles for begge bestemmelsene er at kommunestyret må foreta nyvalg av hele komiteen eller utvalget, og det er ikke adgang for den enkelte gruppe til å bytte ut sine medlemmer. Ved slike nyvalg vil de vanlige reglene om valg av medlemmer til folkevalgte organer komme til anvendelse.