§ 18: Svar på spørsmål om forkjøpsrettsreglene i aksjeloven og kommunesammenslåing

Svar på spørsmål om forkjøpsrettsreglene i aksjeloven og kommunesammenslåing

Vi viser til brev 16. april 2015. I brevet bes det om en avklaring på om aksjelovens regler om forkjøpsrett får anvendelse ved en kommunesammenslåing, deling av kommuner eller annen endring i organiseringen av kommunene der en eller flere av kommunene har eierskap i aksjeselskaper.

Departementet kan ikke avklare dette spørsmålet i form av å avgi en rettslig bindende tolkningsuttalelse. Departementet kan likevel gi sin vurdering av problemstillingen som blir reist og gi uttrykk for hvordan departementet mener loven er å forstå.

Aksjeloven § 4-15 (3) og 4-19 (1) bestemmer at aksjeeierne har rett til å overta en aksje som har skiftet eier med mindre noe annet er fastsatt i vedtektene. Vi avgrenser denne uttalelsen mot tilfeller hvor forkjøpsretten er regulert i vedtektene.

Etter aksjeloven § 4-21 (1) utløses forkjøpsretten ved enhver form for eierskifte. Isolert sett vil det kunne hevdes at det eierskifte som følger av kommunesammenslåing omfattes av ordlyden i § 4-21. Man må likevel kunne si at dette er en form for eierskifte som ligger utenfor kjerneområdet i ordlyden. En situasjon hvor aksjer overføres fra en kommune til en annen kommune som følge av sammenslåing eller deling av kommune, er ikke omtalt i forarbeidene. Hverken lovteksten eller forarbeidene gir derfor klare indikasjoner på om slik overføring av aksjer er å anse som ”eierskifte” som utløser forkjøpsrett.

Så vidt oss bekjent er heller ikke denne formen for overføring av aksjer kommentert i juridisk teori. Imidlertid finnes det uttalelser knyttet til forkjøpsrett i forbindelse med fusjon og fisjon av aksjeeiende aksjeselskaper. Det synes å være bred enighet i den juridiske teorien om at fusjon ikke utløser forkjøpsrett (se for eksempel Andenæs i Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper (1. utg) s. 171). En selskapsfusjon eller –fisjon har klare likhetstrekk med en kommunesammenslåing eller –deling. Rettskildebildet knyttet til fusjoner og fisjoner vil derfor være av relevans når det gjelder kommuner.

Spørsmålet om fusjon av aksjeeiende aksjeselskap er også omtalt i en dom fra Borgarting lagmannsrett fra 2009 (LB-2009-009559), hvor også relevante uttalelser i teorien blir gjennomgått:

Forarbeidene til aksjeloven gir ikke noe klart svar på om fisjon og fusjon er overføringsformer som utløser forkjøpsrett. Men i juridisk teori synes oppfatningen å være at fisjon og fusjon bygger på så sterke kontinuitetsbetraktninger at det ikke innebærer overdragelse/eierskifte med mindre dette er utrykkelig angitt i hjemmelsgrunnlaget, se Bjarte Eide, Forkjøps- og tilbudsrett til aksjer (2009) side 428. Mads Henry Andenæs uttaler det samme i Aksjeselskaper og Allmennaksjeselskaper (2006) side 216 og viser til at dette følger av fusjon og fisjon sin "alminnelige konstruksjon". Som støtte for sitt syn viser Andenæs til Magnus Aarbakke m.fl, Aksjeloven og Allmennaksjeloven (2004) side 256-257 og NOU 1992: 29 side 102. Endelig vil lagmannsretten vise til Tore Bråthen, Personklausuler i aksjeselskaper (1996) side 529 for så vidt gjelder fusjon. 

I forlengelsen av denne gjennomgangen uttaler lagmannsretten:

Etter lagmannsrettens oppfatning tilsier disse uttalelsene i juridisk litteratur at forkjøpsrett som utgangspunkt ikke blir utløst ved fisjon og fusjon. Aksjeloven § 13-2 første ledd og § 14-1 første ledd forutsetter en samlet overføring av rettigheter, eiendeler og forpliktelser ved fusjon og fisjon, det vil si virksomhetskontinuitet. Det er dette som er hovedargumentet i begrunnelsen for at fusjon og fisjon må unntas fra overdragelses-/eierskiftebegrepet, se Bjarte Eide, Forkjøps- og tilbudsrett til aksjer (2009) side 433. Dette henger sammen med at formålet bak kontinuitetsprinsippet er å oppnå et effektivt næringsliv. I praksis må følgelig kreditorer, avtaleparter og rettighetshavere i stor grad respektere overføring av fordringer, tjenesteavtaler, eiendeler, rettigheter og forpliktelser mv. i forbindelse med fusjon.

Lagmannsretten legger altså til grunn at forkjøpsrett som utgangspunkt ikke blir utløst av fisjon eller fusjon, og peker på kontinuitetsprinsippet som hovedbegrunnelse for dette. Fusjon og fisjon forutsetter en samlet overføring av rettigheter, eiendeler og forpliktelser. Det er altså forutsatt at virksomheten skal fortsette i det fusjonerte selskapet. Fortsettelsen av virksomheten er kjernen i kontinuitetsprinsippet.

Formålet med forkjøpsretten er å ivareta behovet for kontroll som aksjonærene har når det gjelder nye aksjonærer i selskapet. Departementet mener at dette behovet ikke gjør seg like sterkt gjeldende ved fusjoner som ved mer vanlige former for eierskifte.

Departementet mener fusjon har klare likhetstrekk med sammenslåing av kommuner, som også forutsetter en samlet overføring av rettigheter, eiendeler og forpliktelser. Inndelingsloven § 18 regulerer økonomisk oppgjør ved grensejustering og deling av kommuner. Den regulerer ikke sammenslåing. Dette er i forarbeidene forklart med at det ”ikkje er behov for noko oppgjer”, se Ot.prp. nr. 41(2000–2001) s. 77. Siden kontinuitet er hovedbegrunnelsen for at fusjon og fisjon i utgangspunktet unntas fra eierskiftebegrepet, taler disse likhetstrekkene klart for at også sammenslåing av kommuner i utgangspunktet må unntas fra eierskiftebegrepet og at forkjøpsretten dermed ikke utløses.

Likhetstrekkene med deling av kommuner synes imidlertid mindre siden inndelingsloven tar som utgangspunkt at det skal gjennomføres et økonomisk oppgjør når kommuner deles. Selv om likhetstrekkene ikke er like sterke, vil det likevel være argumenter som taler for at også deling av kommuner ikke utløser forkjøpsrett. Deling er, på samme måte som sammenslåing, en mer indirekte form for eierskifte. Departementet peker også på at sammenslåing og deling i realiteten handler om det samme, nemlig å omstrukturere kommunestrukturen i et område.

For øvrig viser vi til departementets høringsbrev 10. juni 2015, med forslag om en ny bestemmelse i inndelingsloven som skal klargjøre at forkjøpsrett ikke kan gjøres gjeldende når aksjer overføres fra en kommune til en annen kommune i forbindelse med sammenslåing eller deling av kommuner. 

 

Med hilsen 

Siri Halvorsen (e.f.)
Avdelingsdirektør

Erland Aamodt
Seniorrådgiver