§ 2 - Yrkesskadeforsikringsloven – arbeidsgiveransvar for innsattes arbeidsvirksomhet utenfor kriminalomsorgens anstalter

Saksnr. 200604244 EP IHO
Dato: 23.08.2006

 

Yrkesskadeforsikringsloven – arbeidsgiveransvar for innsattes arbeidsvirksomhet utenfor kriminalomsorgens anstalter

Vi viser til brev 19. mai 2006 fra Statens Pensjonskasse.

I brevet reises det spørsmål om hvem som skal betraktes som arbeidsgiver etter yrkesskadeforsikringsloven § 3, jf. § 2 bokstav a, i tilfeller hvor innsatte deltar i arbeidsvirksomhet utenfor kriminalomsorgens anstalter.

Arbeidsgiverbegrepet er nærmere definert i yrkesskadeforsikringsloven § 2 bokstav a som ”det offentlige og enhver annen som i eller utenfor ervervsvirksomhet har noen i sin tjeneste”.

Det følger direkte av yrkesskadeforsikringsloven § 2 bokstav b at innsatte som deltar i arbeidsvirksomhet innenfor kriminalomsorgens anstalter, er omfattet av arbeidstaker-begrepet. Spørsmålet er om kriminalomsorgen også er å anse som arbeidsgiver for innsatte som arbeider utenfor anstalten. Alternativet er at det er arbeidsgiveren i den virksomheten der arbeidet utføres, som er pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring for den innsatte.

Et vilkår for at man skal anses som arbeidsgiver etter yrkesskadeforsikringsloven § 2 bokstav a er at vedkommende "har noen i sin tjeneste". Ordet ”arbeidsgiver” er ifølge forarbeidene bevisst utformet på samme måte som i skadeserstatningsloven § 2-1, se NOU 1988: 6 Erstatning og forsikring ved yrkesskade s. 85 og Ot.prp. nr. 44 (1988-89) Om lov om yrkesskadeforsikring s. 66 og 85. I praksis og teori om arbeidsgiveransvaret etter denne bestemmelsen er det lagt vekt på hvem som har instruksjonsmyndighet, kontroll og tilsyn med det arbeidet som skal utføres, jf. omtale av denne problemstillingen i Nils Nygaard "Skade og ansvar", 5. utgave, side 226.

Lovavdelingen har i tidligere saker vurdert tilsvarende problemstillinger om hvem som skal anses som arbeidsgiver ved utplassering i eksterne bedrifter, for eksempel med arbeidstrening som formål. I uttalelsen i snr. 2003/09891 EP vurderte Lovavdelingen hvem som skal tegne yrkesskadeforsikring i tilfeller hvor personer under aktiv sykemelding er i arbeidstrening hos en annen bedrift enn den de er ansatt hos. Se også uttalelsen i snr. 90/2823 E om attføring. En lignende problemstilling ble videre tatt opp i vår uttalelse i snr. 99/09941 E, som gjaldt utleie av arbeidstakere. I de nevnte sakene ble det konkludert med at plikten til å tegne yrkesskadeforsikring lå hos den bedriften hvor arbeidet ble utført. Det ble lagt vekt på at arbeidet utføres i den aktuelle bedriftens interesse, og at det er denne bedriften som har innflytelse over risikoen arbeidstakeren blir utsatt for.

Statens Pensjonskasse opplyser at det arbeidet innsatte utfører utenfor anstalten, foregår på samme vilkår som arbeidet i kriminalomsorgens anstalter. Samtidig legges det til grunn at "innsatte […] i slike tilfeller deltar i det daglige arbeidet og utfører tilnærmet de samme arbeidsoppgavene som den aktuelle virksomhetens ansatte". Vi legger den sistnevnte forutsetningen til grunn for den videre drøftelsen, og legger herunder til grunn at det er den eksterne arbeidsgiveren som har den avgjørende innflytelsen over organiseringen av arbeidet og måten det utføres på.

At de innsatte deltar i det daglige arbeidet, vil etter det vi kan forstå tilsi at de er underlagt den eksterne bedriftens kontroll og instruksjonsmyndighet på linje med bedriftens egne ansatte. Vi legger også til grunn at det er den eksterne bedriften som nyter godt av arbeidskraften til den innsatte. Videre er det bedriften der arbeidet utføres, som har innflytelse over risikoen arbeidstakeren blir utsatt for. Vi kjenner ikke til hvordan de innsatte avlønnes, men dette er uansett ikke av avgjørende betydning. I tidligere uttalelser har vi lagt til grunn at det ikke er noe krav for forsikringsplikten etter yrkesskadeforsikringsloven at det utbetales, eller hvem som utbetaler, lønn for arbeidsprestasjonen.

På bakgrunn av disse betraktningene er vi enig med Statens Pensjonskasse i at mye kan tale for at det er den som har den innsatte i arbeid i sin bedrift, som må betraktes som arbeidsgiver i yrkesskadeforsikringslovens forstand. Vi tar imidlertid forbehold for tilfeller av utplassering utenfor anstalten som er svært kortvarige, jf. vår uttalelse i snr. 2003/09891 EP. Videre tar vi forbehold for tilfeller der kriminalomsorgen har en ikke uvesentlig kontroll over den innsattes arbeidsoppgaver, jf. vår uttalelse i snr. 99/09941 E.