§ 20-3 - Elektronisk utsending av forsikringsbevis og forsikringsvilkår

Saksnr. 200412027 EP ASL
Dato: 22.12.2004

 

Elektronisk utsending av forsikringsbevis og forsikringsvilkår


Vi viser til brev 26. november 2004, hvor Vesta Forsikring AS ber om Lovavdelingens vurdering av fremgangsmåten ved elektronisk utsending av forsikringsvilkår og forsikringsbevis. Vi har dessverre ikke anledning til å foreta en slik konkret vurdering av praksis i et forsikringsselskap, som vi her er bedt om. Lovavdelingen gir – om enn med en del unntak – i utgangspunktet heller ikke tolkningsuttalelser til private. På denne bakgrunn vil vi bare knytte noen korte kommentarer til de spørsmål som er reist.

Vi kan bekrefte at forsikringsavtaleloven 19. juni 1989 nr. 69 § 20–3 åpner for elektronisk utsending av forsikringsbevis og forsikringsvilkår, dersom den som har mottatt dokumentet uttrykkelig har godtatt dette. At kunden faktisk gjør bruk av selskapets nettsted, vil ikke være nok til at det foreligger slik godtakelse. For øvrig vil vi bemerke at det å etablere et nettsted der kunden selv kan hente dokumentene ved bruk av brukernavn og passord e.l., etter vårt syn ikke uten videre kan likestilles med å sende dokumentene elektronisk til vedkommendes e-postadresse. Noen kunder kan nok ha en høyere terskel for å gå inn på selskapets nettsider for selv å finne dokumentene der, enn for å åpne en e-post man får tilsendt og få tilgang til de aktuelle dokumentene derfra. Det er ikke nødvendigvis enkelt å finne frem på nettsider, og som kjent kan brukervennligheten også variere. Reelle hensyn taler etter vårt syn derfor mot en forståelse av loven som innebærer at det er tilstrekkelig å gjøre forsikringsdokumenter tilgjengelige på selskapets nettsider. Det er mulig vurderingen kan bli en annen i tilfeller der kunden selv uttrykkelig ønsker en slik ordning.