§ 23 nr 3: Administrasjonssjefens møterett i kontrollutvalget

Sak 04/3015

En kommune ønsket departementets synspunkt på en ordning hvor kontrollutvalget innhentet informasjon fra et politisk sektorutvalg og administrasjonen som arbeidet med saker for dette utvalget. Administrasjonssjefen ble ikke gitt anledning til å delta på møtet for slik informasjonsinnhenting.

Departementet viste til at det ligger til kontrollutvalget selv å vurdere på hvilken måte det vil innhente nødvendig informasjon fra kommunens politikere og administrasjon. Administrasjonssjefen i en kommune er ikke gitt møte- og talerett i kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 23 nr. 3. Kontrollutvalget må selv vurdere – i forhold til den konkrete sak – om en slik deltakelse vil være hensiktsmessig.