§ 23 nr. 3: Tolking av begrepet "folkevalgt organ"

Sak nr 93/1948. Brev av 28.7.93

Departementet antok at styret for et interkommunalt renovasjonsselskap, der alle medlemmene var valgt av kommunestyrene, var å anse som et folkevalgt organ i kommunelovens forstand. Departementet anså altså at uttrykket "folkevalgt organ" ikke bare omfatter organer hvis medlemmer er direkte "valgt av folket", det vil si medlemmer av kommunestyre og formannskap. Uttrykket omfatter også organer hvor medlemmene er valgt indirekte.

Administrasjonssjefen har således møte- og talerett i styret. Departementet bemerket at forarbeidene presiserer at møte- og taleretten ikke medfører formell forslagsrett i den forstand at administrasjonssjefen kan framsette forslag og kreve at det tas opp til votering. Lovutvalget understreket at retten til å framsette forslag, bare tilligger organets medlemmer, og at forslagsrett og stemmerett hører sammen. Den som ikke har stemmerett, bør heller ikke ha forslagsrett.