§ 25 nr 2: Ansattes representasjon i administrasjonsutvalget

Sak 04/574

I en kommune hadde arbeidstakerorganisasjonene utpekt fire faste medlemmer til administrasjonsutvalget. Videre var det satt opp en liste på 13 personer som skulle være vararepresentanter. Det var et ønske fra organisasjonene om at vararepresentantene ikke skulle være personlige vara for de faste representantene. Videre skulle det ikke være nummerert /prioritert rekkefølge på vararepresentantene, og arbeidstakerorganisasjonene ønsket selv å innkalle den av vararepresentantene som de mente skulle møte ved forfall fra medlem(mer).

Kommunen ønsket departementets vurdering av om en slik ordning ville være i overensstemmelse med kommuneloven § 16 nr.1 om innkalling av varamedlemmer.

Departementet mente at det ikke var holdepunkter for at kommunelovens bestemmelser med innkalling av varamedlemmer etter § 16 nr. 1 gjelder i forhold til arbeidstakerorganisasjonene. Ordningen har heller ikke vært praktisert slik. Departementet antok derfor at arbeidstakerorganisasjonene kan velge den vararepresentanten de ønsker når et fast medlem får forfall til administrasjonsutvalgets møte - uavhengig av rekkefølgen på listen.