§ 31: Møteoffentlighet i forhandlingsutvalg bestående av representanter for flere kommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til din e-post 21. mars 2016 og til telefonsamtale 30. mars samme år. I dine henvendelser stiller du spørsmål om møteoffentlighetsprinsippet i kommuneloven § 31 nr. 1 også gjelder for et forhandlingsutvalg bestående av representanter fra flere kommuner, jf. uttalelser om dette på regjeringens hjemmeside. Ditt spørsmål kan tolkes både som om du mener forhandlingsutvalg hvor flere kommuner oppnevner medlemmer til ett felles utvalg, eller om det gjelder når utvalg fra flere ulike kommuner (hvor de enkelte utvalgene for seg er utnevnt og representerer én kommune) møtes.

Ut fra hensynene bak bestemmelsene om møteoffentlighet i kommuneloven, må det legges til grunn at begge denne typen møter i forhandlingsutvalg skal anses som et møte i folkevalgt organ. Slike møter vil dermed være omfattet av møteoffentlighetsreglene i kommuneloven. De øvrige bestemmelsene om saksbehandling i folkevalgte organer kommer også til anvendelse. Dette vil bare være så fremt kommunestyrene eller oppnevningsorganene ikke har bestemt noe annet, jf. § 29 nr. 3. 

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Edvard Aspelund 
seniorrådgiver