Høringsbrev

Høring av endringer i energiloven – energitilstand i bygninger
Som et ledd i arbeidet med gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/91/EF av 16. desember 2002 om bygningers energiytelse sendes forslag til endringer i energiloven ut på offentlig høring.

Lovforslaget innebærer regler om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg.

Energimerkingen av bygg skal sikre grunnleggende informasjon om energitilstanden til bygningen. Bygningens energitilstand vil på den måten bli en del av beslutningsgrunnlaget ved kjøp og leie. For at tiltaket skal bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet er det viktig å involvere de berørte aktivt i energimerkingen.

Energimerkingen skal stimulere til å øke interessen for å effektivisere energibruken i bygninger. Energivurderingen av tekniske anlegg skal bidra til at disse kan brukes mest mulig effektivt.
Olje- og energidepartementet ber om merknader til forslaget til endringer i energiloven
innen 14. september 2007.

Vi ber om at høringsuttalelsene sendes til;
Olje- og energidepartementet
PB 8148 Dep
0033 Oslo
Det er også ønskelig at høringsuttalelsene sendes per elektronisk post til;
Postmottak@oed.dep.no

Med hilsen


Per Håkon Høisveen (e.f.)
ekspedisjonssjef
 Olav Prestmo
 avdelingsdirektør